- Dette er ei svært positiv attendemelding frå Regjeringa. Det betyr at resultata som blir oppnådd over heile landet vert lagt merke til, kommenterer Simen Bjørgen, og legger til at han takker sine dyktige ansatte i Kulturminnefondet:

- For stort engasjement i å utvikla Kulturminnefondet som ei reindyrka tilskotsordning og eit lågterskeltilbod for private eigarar av kulturminna. Sidan 2014 har den økonomiske ramma til Kulturminnefondet auka med 65 millionar kroner, skriver direktøren i ei melding til Arbeidets Rett.

Regjeringa foreslår å øke tildelingen til Kulturminnefondet med ti millioner kroner i 2020. Til sammen er ramma til fondet økt med 65 millioner kroner siden 2013, fra 61 millioner kroner til 126 millioner kroner.

I ei evaluering av Kulturminnefondet fra 2017 fant konsulentselskapet Menon Economics at for hver tildelt krone, blir det brukt 3,5 kroner på istandsetting av kulturminner.

- De fleste kulturminnene som blir satt i stand, får ofte en ny bruk. Dermed blir det etablert både verdiskaping og næringsvirksomet som en følge av at kulturminner settes i stand.

Den siste brukerundersøkelsen fra Kulturminnefondet viser at 83 prosent av alle søkerne er tilfreds med kontakten med fondet. Fire av fem prosjekter som har fått tilsagn om penger, ville ikke blitt realisert uten støtte fra fondet.