Takk for tilbakemelding, Glenn Erik Haugland. Alvdal Arbeiderparti sitt anliggende i denne saken, er slik det er beskrevet, kommunens økonomi. Kommunen har i dag et bibliotek med tilfredsstillende aktivitet og tilbud til folk i alle aldre.

Biblioteket kan, der det ligger i dag i kommunehuset, med enkle midler gjøres mer tilgjengelig. Og det ligger i sentrum.

Som du skriver; «biblioteket er selve grunnsteinen i kommunens sosiale og kulturelle tilbud», og vi mener at det blir godt ivaretatt der, i Kulturstua og i Huset Aukrust. Alt sentrumsnært.

Vi forstår begeistringen vedrørende planene som er skissert. De økonomiske prognosene vi til nå er kjent med, vil påføre kommunen en merutgifter tilsvarende 900 000/år. En frigjøring av Dalsegga og ombygging til leiligheter vil ha en stor kostnad, selv med tilskudd fra Husbanken og andre statlige tilskuddsordninger.

Omgjøring av tomme lokaler etter at biblioteket eventuelt har flyttet ut, vil også ha en kostnad. Kommunen har som tidligere beskrevet, mange prosjekter som er synliggjort i økonomiplanen. Samlet sett for 2023 – 34,850 mill.kr.

I din noe enkle gjennomgang av kommunens foranstående investeringer skriver du at ombyggingen av Solsida går sin gang med tilskudd fra husbanken. Ombyggingen av Solsida har en kostnadsramme på 34 mill. kr. Husbanken og MVA-kompensasjon vil redusere kommunens reelle kostnad, men ikke fullt ut. Når det gjelder tilskudd til Auma vannverk, er det riktig at de fleste husstandene befinner seg i Tynset kommune.

Det som var avgjørende for vårt forslag om å øke summen fra 75 000 til 150 000, var hensynet til vannforsyningen til to store gårdsbruk, et næringsbygg og opplyste muligheter for reserveløsninger mot nærliggende husstander i Alvdal (Strømmen og langs Brannvålsveien).

Tilskuddet til veier i Alvdal, 1,320 mill. (ikke til Alvdal vei), skal utbetales til de forskjellige private veilagene som vedlikeholder og brøyter veiene til allment bruk og ferdsel i Alvdal. Tilskudd til private veier er en nødvendighet for å opprettholde mulighetene for trygg allmenn ferdsel, skoleskyss, postombæring, hjemmebasert omsorg, beredskap for helse, brann og politi. Les kommunalt ansvar. Siden Statsforvalterens vurdering av Alvdal nevnes, bør vel hans vurdering av kommunens økonomi også nevnes. Sitat fra vurderingen; «Kommunen har budsjettert med negativt netto driftsresultat i 2022 og gjennom hele økonomiperioden. Utgiftsnivået er høyt, og det er nødvendig med tiltak for å tilpasse utgiftene til inntektsrammen og endrede behov i befolkningen. Kommunen har noe høyt gjeldsnivå, høy andel renteeksponert gjeld og høye netto finanskostnader».

At nye ideer og initiativ ofte blir møtt med et nei i Alvdal, er vanskelig å forstå. Flere tiltak / arrangementer er i dag faste poster i kommunens budsjett.

Det å antyde at Alvdal AP bruker økonomien som gissel for vårt standpunkt anser vi som en litt flåsete kommentar. Vi mener at tallene taler for seg.