Etter mange år med overskudd opplever Alvdal kommune at drifta gikk i minus i 2018

RÅDMANN: Alvdalsrådmann Erling Straalberg.

RÅDMANN: Alvdalsrådmann Erling Straalberg. Foto:

For første gang på svært lenge gikk den kommunale drifta i Alvdal med underskudd.

DEL

Rådmannen legger fram for formannskapet et driftsregnskap for 2018 som er avsluttet med et regnskapsmessig resultat på kroner null. Det blir slik fordi kommuner ikke har lov til å avslutte regnskapet sitt med et underskudd samtidig som de avsetter midler til disposisjonsfond. Underskuddet var ifølge saksdokumentene til formannskapet på 577.000 kroner, og det er dekket inn ved at avsetningene av integreringstilskudd til flyktninger er redusert med 577.000 kroner.

Økonomisjef Kolbjørn Kjøllmoen skriver i saksutredningen at driften i enhetene samlet sett gikk med to millioner kroner i minus. Om en ser bort fra utgiftene til pensjonspremie, som ble 2,3 millioner kroner lavere enn budsjettert, er det snakk om et underskudd i enhetene på 4,3 millioner kroner. Så var det dessuten slik at kommunen mottok 700.000 kroner i forsinkelsesrenter utover det de hadde budsjettert med. Denne engangsinntekten bidrar til at underskuddet blir redusert.

Det er flere grunner til at drifta gikk med underskudd i fjor, går det fram i saksvurderingen.

– Reduksjon i eiendomsskatt og konsesjonskraft forklarer noe. Lavere vekst i skatt/skatteutjevning og rammetilskudd enn lønns- og prisvekst er også en forklaring. I tillegg har noen tjenester økt i omfang utover det vi har hatt inntekter til, står det i saksvurderingen.

Der går det også fram at kommunen ennå ikke har sett utslagene av lånegjelda fullt ut, i og med at 2019 er det første året med avdrags- og renteutgifter i forbindelse med byggingen av Sjulhustunet, der det er ny skole, idrettshall og kulturlokaler.

– Driftsregnskapet for 2018 viser at Alvdal kommune er i en økonomisk situasjon som ikke er bærekraftig. Som rådmannen skriver i sin innledning i årsberetningen, må det arbeides konstruktivt videre, både på administrativt og politisk nivå, for å sikre økte driftsmarginer for den kommunale driften i årene framover, konkluderes det med.

Kommunens driftsutgifter var på nærmere 256 millioner kroner i fjor. Den største posten er lønnsutgifter, med nesten 150 millioner kroner.

Alvdal mottok i fjor 98,5 millioner kroner i rammetilskudd og 12,6 millioner kroner i andre statlige overføringer. Skatteinntektene var på 55,8 millioner kroner, pluss eiendomsskatten på 12 millioner kroner.

Artikkeltags