Innsigelser mot plan i Alvdal

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Fylkesmannen i Hedmark var varslet innsigelser mot reguleringsplanen for Alvdal sentrum.

Fylkesmannen fremmer innsigelse til det oversendte planforslaget med bakgrunn i manglende redegjørelse for og innarbeidelse av bestemmelser som sikrer barn og unges interesser i planleggingen.

Fylkesmannen skriver at selv om store deler av boligområdene i planen er ferdig utbygd, er det også flere delområder der det åpnes for etablering av boliger.

– Vi forutsetter at det settes av tilstrekkelige og egnede arealer for lek, utendørs opphold og møteplasser i detaljplanene. Det er også viktig å ivareta barn og unges interesser ved ombygginger og lignende. I kravet til situasjonsplan som da skal legges ved søknaden, er heller ikke forholdet til barn og unge omtalt, kommenterer Fylkesmannen, som forutsetter at det tas inn for eksempel i planens fellesbestemmelser at det blir satt av egnede uteoppholdsarealer for barn og unge.

– Stor utbygging

Innledningsvis i sine merknader til høringen sier Fylkesmannen at det er satt av arealer til ny skole med samfunnshus, gymsal og svømmehall, idrettsanlegg og aktivitetsområder, og at dette alt i alt er en stor utbygging.

Fylkesmannen anbefaler kommunen å omdefinere hele reguleringsplanen til en områderegulering i stedet for detaljreguleringsplan.

– Da får kommunen mulighet til å kreve at det utarbeides detaljreguleringsplan for enkelte utbyggingsområder, skriver Fylkesmannen, som også imøteser nærmere kontakt med kommunen for å avklare innsigelsen i saken.

Jernbanen

Også jernbanen er omtalt i brevet fra Fylkesmannen:

– Vi kan ikke se at forholdet til jernbanen og eventuell elektrifisering og utbygging til økt transport er omtalt. Vi forutsetter at planforslaget ikke er til hinder for videre utvikling av jernbanen, og at dette blir avklart med jernbaneverket, uttaler Fylkesmannen.

På den positive sida har Fylkesmannen merket seg at det er hensynssoner når det gjelder støy – men at det kan se ut til at et mindre område i sentrum er uteglemt.

– Det er ikke lagt inn støysoner langs jernbanen. Vi ber kommunen vurdere eventuelle støykrav langs jernbanen da det må påregnes økt transport og da særlig av gods i tiden framover, heter det videre i merknadene.

Artikkeltags