Styrker helse - kutter i tre andre enheter

KONSEKVENSANALYSE: Konstutuert rådmann, Per Arne Aaen, har kommet med sine vurderinger av det forslaget formannskapet i Alvdal vedtok i budsjettdebatten.

KONSEKVENSANALYSE: Konstutuert rådmann, Per Arne Aaen, har kommet med sine vurderinger av det forslaget formannskapet i Alvdal vedtok i budsjettdebatten. Foto:

For å styrke arbeidet med skolehelse for barn og unge samt psykisk helse flytta formannskapets flertall i Alvdal på 600.000 kroner i budsjettdebatten. Nå blir det opp til kommunestyret å vedta dette, samtidig som de da vedtar kutt på andre områder.

DEL

I forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 til og med 2023, som formannskapet i Alvdal behandlet torsdag, legges det opp til kutt innen barnehage (200.000 kroner), kommunal teknikk (100.000 kroner) og organisasjons og serviceenheten (300.000 kroner).

Disse kuttene kommer som en følge av at flertallet i formannskapet, Johnny Hagen (Ap), Ole Arne Sandli (Ap), Tirill Langleite (H) og Arne Dagfinn Øynes (KrF), ville styrke arbeidet med psykisk helse og skolehelsetjenesten.

Konstituert rådmann Per Arne Aaen har i den forbindelse sendt et notat til kommunestyrets medlemmer, hvor han lister opp hvilke konsekvenser dette formannskapsvedtaket kan få for andre tjenestetilbud i kommunen.

– Stengt sentralbord og informasjonskutt

Et kutt på 300.000 kroner fra og med 2020 slik formannskapet nå har foreslått i organisasjons og serviceenheten, mener rådmannen ikke vil være umulig å gjennomføre uten å berøre det utadrettede, det vil si sentralbord/publikumsmottak og kommunens hjemmeside.

For å oppnå en ytterligere reduksjon i budsjettrammen slik som foreslått av formannskapet, vil bemanningen måtte reduseres med ytterligere ett årsverk utover det som ligger i rådmannens forslag til budsjett. Noe som betyr at minimum en person må sies opp tidlig i 2020 for å oppnå en effekt på 300.000 kroner.

– Etter rådmannens mening vil en løsning av formannskapets forslag være at sentralbordet/publikumsmottaket stenger 2-3 dager i uka og at arbeidet med å ajourholde hjemmesida reduseres. Informasjonsarbeidet må også reduseres. For innbyggerne i Alvdal og andre som trenger kontakt med kommunen, vil dette naturligvis bety svekket service.

Et alternativ til ovennevnte kan slik rådmannen ser det være at kommunen reduserer på bruken av lærlinger.

I 2019 bruker kommunen mellom 800.000 - og 900.000 kr på lærlinger. Kostnadene vedrørende lærlinger vil med de lærlinger kommunen har inne per nå, og med de målsetninger kommunen tidligere har satt seg, være omtrent det samme i 2020 som i 2019.

Henter ikke inn sjukevikarer

Rådmannens opprinnelige forslag til budsjettramme for barnehagene i 2020 er på 16,2 millioner kroner. Slik konstituert rådmann ser det innebærer det et svært stramt budsjett for barnehagene.

Det er for eksempel ikke lagt inn midler til vikarer ved sykefravær, mens det på inntektssiden er lagt inn 450.000 i refusjon av sykelønn.

Det betyr at det ved sykefravær ikke vil bli brukt vikarer, heller ikke ved til dels lange sykefravær.

Med den bemanningen det legges opp til fra januar til august er det allerede stramt i forhold til bemanningskravene. Hvordan situasjonen blir fra og med neste barnehageår som starter i august 2020, vil være avklart når hovedopptaket i mars er gjennomført.

Skal en klare å kutte 200.000 kroner mener konstituert rådmann det er et alternativ å endre opptaksstruktur. Det vil si at kommunen tar bort supplerende opptak av barn gjennom barnehageåret, og kun har ett hovedopptak (lovfestet med ett hovedopptak).

Konsekvensen vil da bli at de som ikke har rett til plass, og/ eller ikke søker innen fristen 1. mars (eventuelle tilflyttere), ikke får barnehageplass når de ønsker. Velger kommunestyret å gå bort fra supplerende opptak, slik det er nå, kan kommunen muligens stenge en avdeling og dermed redusere bemanningen. Men da mister noen av foreldrene/barna tjenesten.

Et annet alternativ kan være å redusere på bruken av lærlinger, da dette ikke er lovpålagt i barnehagen,og heller ikke teller fullt innenfor bemanningsnormen. Dette vil derfor være mindre sårbart når det gjelder å fylle lovkravene.Det meste av ny forskning viser at det er de 3 første år i barns liv som legger grunnlaget og har storbetydning for et godt liv.

Konstituert rådmann vil derfor fraråde at budsjettrammen til Alvdal barnehage reduseres for 2020 i forhold til rådmannens budsjettforslag.

Kutte 100.000 til Alvdal Vei

Skal det kuttes 100.000 kroner hos kommunalteknisk enhet lanserer Aaen at det beløpet tas ved at tilskuddet til Alvdal Vei reduseres fra 285.000 til 185.000 kr.

Dette begrunnes ved at det etter at endel kommunale veier ble privatisert ikke lenger er kommunen som plikter å vedlikeholde, utbedre og drifte veien.

Alternativt foreslår konstituert rådmann at deler av reduksjonen på 100.000 kr tas ved å prioritere ned et allerede svært lavt vedlikeholdsbudsjett på kommunale bygg og boliger.

Baksiden av å utsettevedlikehold vil på sikt være økte kostnader fordi skadene blir større ved å utsette normalt vedlikehold.

En annen konsekvens av å utsette vedlikehold er at boliger/leiligheter blir stående tomme, fordi ingen kan/vil bo der. Kommunen mister leieinntekter. Det er god økonomi å holde boligene/leilighetene i en slik stand at de kan leies ut.

Kommunestyret skal behandle budsjett og økonomiplan 19. desember.

Artikkeltags