Funn i forvaltningsrevisjonen viser at merforbruket i AtB for 2013 skyldes i hovedsak to
forhold: For det første var årsaken til merforbruket mangelfull økonomistyring og kostnadskontroll. Merforbruket og manglende budsjettkorrigeringer i 2013 er en vesentlig del av årsaken til merforbruket i 2014.


For det andre skyldes merforbruket svikt i inntektsgrunnlaget. Tidlig i 2014 ble det klart at det var budsjettert med for optimistiske prognoser for passasjerutviklingen. Det fikk store økonomiske konsekvenser for AtB.
Revisjonen påpeker at partene ikke kunne forutse at inntektsutviklingen ble så negativ som den ble, men spør likevel om fylkesrådmannens prognoser for 2014 allerede framsto som realistiske høsten 2013.


– Det tyder på at budsjetteringen var basert vel så mye på et mål om budsjettilpasning, som på en nøktern prognose for passasjerutvikling.
Forvaltningsrevisjonen viser videre at risikovurderinger i liten grad har vært en del av den økonomiske styringen.
– Fylkestinget var til en viss grad orientert om deler av det forventede merforbruk allerede sommeren 2013. At fylkestinget ikke i tilstrekkelig grad ble orientert om det øvrige merforbruket skyldes hovedsakelig at AtB mistet kontroll med kostnadene og oversikten over konsekvensene av de tiltakene som ble iverksatt ved oppstarten av regionanbudet.
Fylkesrådmannen fikk oversikt over kostnadene ved regionanbudet fra AtB umiddelbart etter at ledelsen i AtB selv fikk oversikt, og la fram oversikten til fylkesutvalget kun få dager etter.


Endringene fikk betydelige kostnadsmessige konsekvenser. Revisjonen konkluderer med at flere av disse forholdene var kjent og at fylkesrådmannen på et tidligere tidspunkt burde bedt AtB om rapporterte til fylkeskommunen
Flertallet i fylkestinget ba om at fylkesrådmannen heretter benytter risiko- og konsekvensanalyser for de økonomiske bidragene til AtB, realistiske prognoser av inntektsgrunnlaget, sikre budsjettrevisjon og tilfredsstillende kommunikasjon og rapportering mellom fylkeskommunen og AtB.