– Jeg synes egentlig det er veldig synd at vi ikke har mulighet til å gi et klapp på skuldra til ungdom som ønsker å skape sin egen arbeidsplass, sier kommunestyrerepresentant i Holtålen, Torild Gunbjørg Løvdal.

Klagen til Firmaet Fjell Hjelp AS ble behandlet i kommunestyret. Vedtaket fra formannskapet om avslag ble opprettholdt, men flere politikere tok til ordet for at vedtektene til det nye fondet «Utvikling og bosetting» ekskluderte søknader som egentlig politikerne ønsket å støtte.

Ingen nye avgjørende opplysninger

Klagen fikk et enstemmig avslag i kommunestyret med følgende vedtak:

«Holtålen kommune viser til saksopplysningene/vurderingene og opprettholder vedtaket i Formannskapets sak 26/2023. I klagen er det ikke framkommet spesielle nye og avgjørende opplysninger som gjør at vedtaket må omgjøres.»

I klagen ble det innledningsvis pekt på at Fjell Hjelp AS ble startet som en idé, og som raskt ble satt ut i livet. Bakgrunnen for det var at firmaet ønsket å tilby en av kommunens innbyggere en jobb da vedkommende hadde et jobbtilbud på Møre.

– Med det så unngikk en å bli én innbygger mindre i kommunen, heter det i klagen.

Det opplyses videre:

– Så kom det flere andre god ideer, blant annet å bygge på de sterke sidene ved de som står bak etableringen av selskapet. Målet med det var å skape et levelig selskap.

Klager mener at saksbehandler ved behandlingen av søknaden låser seg fast i snøbrøyting og vedproduksjon. Dette mener klager bare er en liten del av totaliteten bedriften kan tilby. I klagen nevens bl.a. følgende Fjell Hjelp AS kan tilby; Salg av kjøretøy, regnskapstjenester, snømåking av tak, handle- og vaktmestertjenester. Klager mener at det er viktig å tilby allsidige tjenester skal en overleve som bedrift i ei lita fjellbygd. Hjelp der du trenger det er firmaets «slagord».

Fikk nei til tilskudd – nå klager de

Den enkeltes oppfatning?

– Saksbehandler vurderer de nye tjenestene som gode og nyttige for kommunens innbyggere – og deltidsinnbyggere, men en mener ikke de er av slik volum at det tilsier at en skal innstille på støtte. Selv om totaliteten av tilbud her er spennende så er det flere av tjenestene ovenfor som tilbys av andre, bl.a. regnskapstjenester. Klager har ikke sendt inn noe nytt investeringsbudsjett. Da må en gå ut fra at det som fulgte søknaden fortsatt er gjeldende. Skal en yte støtte til tiltak må en gå ut fra investeringsbudsjettet, mener saksbehandler.

Ettersom det ikke er noe nytt der så ser ikke saksbehandler noe som skulle tilsi å innstille på støtte.

Klager mener Holtålen kommune har klart å lage et fond som ikke har gode nok søkekriterier, og at det er den enkeltes oppfatning som tolkes i vedtektene. Klager spør om det er bare selskaper eid av kommunen selv som skal få hjelp for å skape noe i kommunen.

– Når det gjelder søknadskriteriene til søknadsfondet så er det for tidlig å mene for mye om disse altså for tidlig å ta en konklusjon. Hittil er det behandlet to søknader. En må erfare og behandle flere søknader for en kan konkludere. Det kan godt hende at kriteriene justeres, men intensjonene for fondet blir nok stående, mener saksbehandler.

Ålen dyreklinikk fikk også avslag på sin søknad for å investere i nytt røntgenutstyr.

– Holtålen kommune arbeider med en helhetlig profilering av kommunen som kommer alle i kommunen til gode, også Fjell Hjelp AS. At det må brukes en del midler der er naturlig og nødvendig. De midlene kanaliseres gjennom kommunen som bedrift. Kommunens heleide selskaper, som selvstendige juridiske enheter, må søke om midler fra fondet på lik linje som andre. Hittil har det ikke vært noen søknader. Hvor klager har disse opplysningene fra et ukjent for saksbehandler. Til slutt er vi enige med Fjell Hjelp AS i at det ikke finnes lignende virksomheter som dem, det vil si totaliteten, i kommunen, men det betyr ikke av den grunn at det bør innvilges støtte.

– Bør revideres

Representant Løvdal skjønner hvorfor det gis avslag når reglene for fondet er som de er. Hun mener fondets regler sier mye om Holtålen kommune som organisasjon, men lite om hva som kan gis til næringslivet for øvrig.

– Derfor mener jeg at vedtektene for fond utvikling og bosetning er vanskelig å forholde seg til. Dem er vag og lite retningsgivende. Jeg kommer ikke til å komme med et forslag til vedtak nå, men ønsker likevel at kommunedirektøren etter hvert tar en revidering av vedtektene, oppfordrer Løvdal.

– Jeg er ikke helt enig i at vedtektene er uklar. Holtålen kommune er en samfunnstilrettelegger for alle. Det står at andre også kan søke, men at det skal favne bredere enn sine egne interesser. Det vil være vanskelig i starten, men vi er nødt til å lande en god praksis for fondet i framtiden, svarer ordfører Arve Hitterdal.

Han opplyste kommunestyret om at det ikke er så mye penger igjen i fondene til kommunen. Revisjonen har kommet med en anmerkning om at pengene fra risikokapitalfondet ikke kan brukes på et formål som utvikling og bosetting. De tilhører det som heter investeringsbudsjettet til Holtålen kommune. En sak vil komme til politisk behandling på dette.