Gå til sidens hovedinnhold

Barnehageforeldre går for samling av 1. -7. klasse ved Os skole

Leserinnlegget er også sendt inn som høringssvar til kommunen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som foreldre for barnehagebarn og skoleelever synes det er synd at vi må ta stilling til denne problemstillingen, da det vil påvirke noens skolehverdag uansett utfall. Derfor ønsker vi å komme med våre ytringer fra foreldres perspektiv.

Generelt sett mener vi det beste alternativet, både økonomisk, miljømessig og logistikkmessig for oss foreldre, vil være å samle 1.-7. klasse ved Os Skole.

Vi ønsker det beste for elevene, både læringsmessig, fasilitetsmessig og miljømessig. Når en ut fra konsekvensutredningen ser at det er mest penger å spare på å flytte alle trinn til Os skole, mener vi dette også vil være det beste for elevene. Da slipper det å påvirke, i så stor grad, tilgang på ressurser som hvis en ikke legger alle trinn under samme tak på Os. Når en først skal gjøre tiltak, og en vet at det vil gå utover elevene om en ikke gjør de tiltakene som er vist å gi størst gevinst, må en gjøre de tiltakene som viser til mest mulig økonomisk besparelse for Os kommune. Per i dag bruker Os kommune mer enn sammenlignbare kommuner på skole. Dermed vil det måtte gjøres betydelige kutt innafor oppvekstsektoren.

SSBs framskrivinger av elevtall og folketall tilsier at elevtallet framover vil gå noe ned eller ligge omtrent på dagens nivå. Uten at en vet med 100% sikkerhet hva fremtiden bringer, er det uansett en betydelig høyere andel elever på Os sammenlignet med Dalsbygda - både nå og i fremtiden. Dalsbygda har allerede en lav andel elever sammenlignet med Os. Da føles det ganske meningsløst å skulle ha en skole hvor det går færrest elever, og det ikke viser noen økning av antall elever i fremtiden. Det er mange positive sider med et lite skolemiljø som i Dalsbygda, men miljøet vil mest sannsynlig aldri bli veldig stort på Os om alle samles heller.

Vi mener også det er negativt å splitte opp hovedtrinn på en skole! Det blir mer flytende overganger om alle trinn er samlet på en skole, både med hensyn til lærermiljø, elevmiljø og ikke minst å ha et «sentrum» hvor alle fasilitetene er. Det er bedre å samle for å få et større miljø hvor alle elevene i kommunen har tilgang på samme fagkompetanse.

Familiemessig er logistikk og tid et viktig moment. Transport til/fra jobb, barnehage, skole, fritidsaktiviteter og SFO. Tiden en bruker på transport til/fra er et av hovedmomentene som trekkes frem i begrunnelsen for å ha 1-7 trinn på Os. Det vil bli en betydelig økt skyssvei for spesielt de elevene som bor i Narbuvoll og Tufsingdalen, elever som allerede har lang reisevei til/fra skole. Dette er et hovedargument for å bevare skola på Os - som er «sentrum i kommunen». Dette er for at ikke reiseveien skal bli enda lengre for disse elevene.

Logistikk med henting og levering vil bli vanskeligere hvis skola legges til Dalsbygda. Bussruter korresponderer ikke med SFO, et tilbud de fleste foreldre er avhengig av ettersom de færreste har jobber som er tilpasset skoletiden. Når det gjelder motsatt vei, så jobber som regel en eller to av foreldrene uansett utenfor Dalsbygda og skal i stor grad samme vei.

Det er også en del foreldre på Os som ikke har bil eller førerkort. Da kollektivtransporten til Dalsbygda er basert på skolerutene, vil det være flere familier som vil slite med levering og henting!

Miljømessig vil det også være en stor fordel å ha skola samlet på Os. Det er en større andel elever som må kjøre (lengre) med buss eller privatbil til skolen om 1-7 trinn legges i Dalsbygda. Siden bussrutene kun korresponderer med skoletidene, er en stor andel foreldre avhengig av å kjøre selv til/fra skola for å levere/hente elevene. Det er ganske tydelig hva som er mest miljøvennlig. Siden elevgrunnlaget i de to delene av kommunen er så ulikt.

I tillegg går det med dyrebar tid i skoletiden som må brukes på transport, da svømmehall, bibliotek, kulturskolen, Os-hallen og lignende ligger på Os. Helsesykepleier, tannlege og legekontor er også i nærheten av skola. Dette er fasiliteter vi absolutt synes elevene burde dra nytte av uten å måtte ha skyss! Mer presist er det i alle fall slik at kulturskolelokalene er bedre på Os enn i Dalsbygda slik vi kjenner forholdene. Rent ressursmessig vil det vel også være en gevinst ved å ha bare ett skolebibliotek.

Det nevnes også en noe dårlig veistandard i midtre dalsbygdvei, som påvirker sikkerhet. Ingen gangvei som fremmer sykling til skolen for de elevene som bor lengre unna. Det oppfordres om sykling til/fra skolen med tanke på fysisk aktivitet og helse som også påvirker barns hverdag positivt.

Det psykososiale miljøet kan bli bedre av å samle alle trinn på Os. Det er sårbart å være få i en klasse i forhold til venner. Ved å samle alle trinn på Os får barna større valgmuligheter med hensyn til vennekrets, både på samme klassetrinn og på tvers av trinn. Dette tror vi også vil kunne overføres til lærermiljøet; jo flere lærere som jobber sammen, desto mer kompetanse og erfaring kan utveksles lærerne imellom. Med nye krav til lærerkompetanse fra 2025 vil en ytterligere forsterke fordelene ved å samle alle trinn på ei ”stor” skole. Det blir ikke enkelt å oppfylle disse krava i engelsk, norsk og matematikk når en er så få lærere.

Vi er redd for at tilflytningspolitkken til kommunen vil påvirkes negativt om 1-7 trinn eller et hovedtrinn legges til Dalsbygda. Det er flere foreldre som gir uttrykk for at de heller hadde bosatt seg på Røros enn på Os, hvis hovedtrinn eller hele barneskola legges til Dalsbygda. Dette kan også være et argument for Dalsbygda, men hvis en tenker kommune og ikke bygd vil dette generere færre tillbakeflyttere på sikt som igjen vil påvirke kommuneøkonomien i negativ retning. Os kommune ønsker at unge skal flytte tilbake og stifte familie. Vi har en ny og flott barnehage, men det er like viktig at vi har et godt skoletilbud i sentrum av Os kommune for at folk skal etablere seg her. Samla sett tror vi at ei samla skole på Os vil bety større sjanse for økt tilflytting enn om en velger ei delt løsning

Å flytte skolen fra et lite sentrum som finnes, med fasiliteter som ville kommet elevene til gode, vil det ikke bli igjen mye av kommunesenteret.

Ungdomsskolen i Os kommune anser vi som viktig prioritering, selv om det ikke angår de minste. Å sende elevene ut av kommunen for å få undervisning gir dårlige signaler om videreutvikling i kommunen. Selv om antall elever ikke er så stort som en skulle ønske, er det store fordeler med å bevare ungdomsskolen. Å jobbe sammen på tvers av klassetrinn kan bedre kunnskapen blant elevene og skape et godt fagmiljø. Og det vil ha mye å bety i samband med rekruttering av undervisningskrefter. Det vil igjen bli enda lengre skyssvei for de som bor i Dalsbygda og ut mot Tufsingdalen hvis ungdomsskoleelevene skal kjøres til Røros eller Tolga. Det blir mer transport og muligheten for å gå/ sykle til/fra skola blir borte.

Når vi ser på denne saken helhetlig, synes vi det er viktig å se bort i fra Dalsbygda og Os som to bygder. Vi bor alle i samme kommune og alle bør fokusere på hva som må gjøres for at hverdagen til barna våre skal bli best mulig. Når elevene begynner på ungdomsskolen, vil de alle gå på samme skole. Vi tror det er store fordeler med at de deler skole fra de begynner på barneskolen.

Det er flere av dagens foreldre bosatt i Tufsingdalen som har vært med på skolenedleggelse og «sentralisering». De føler fortsatt bygda er «levende», og at det sosiale miljøet blant elevene ble styrket ved flytting til Os.

Vi mener at det bør tas ei beslutning som kommer elevene til gode og som gir grunnlag for ei god skole i et langsiktig perspektiv – 10 år eller mer. Hvis man skal fortsette som i dag, vil det få negative konsekvenser for elevene, og denne saken vil komme på bordet igjen i løpet av noen år. Det er synd at barnetallet synker i bygdene, men sånn er det dessverre. Vi som foreldre ved barnehagen i Os ønsker alle elever i Dalsbygda velkommen hit!

Kommentarer til denne saken