Det er vedtaket fra Tynset kommune på saken hvor Marisko-stiftelsen i juni anmodet om å få øke antall plasser med rett til tilskudd fra 20 til 26 ved Furumoen barnehage på Tynset.

Søskenplasser

I brevet med anmodningen fra Marisko-stiftelsen, vises det til at Furumoen barnehage i 2015 fikk tilskudd for 26 barnehageplasser, seks plasser mer enn det barnehagen hadde vedtak om tilskudd for.

- Det er riktig at Furumoen fikk tilskudd for 26 barnehageplasser (3 småbarn ekstra) i 2015. Dette ble innvilget for at tre småsøsken skulle få plass i samme barnehage. Det foreligger ikke noe vedtak om et visst antall «midlertidige» plasser. Kommunen hadde plass til de tre barna i andre barnehager, men av hensyn til barna og familiene, fikk de plass sammen med sine søsken. Året etter, i 2016, la Furumoen ned drifta og Tynset kommune måtte erstatte samtlige barnehageplasser. Furumoen barnehage gjenåpnet høsten 2019, informerer Mariann Hagen i Tynset kommunes svar.

Permanente

Fra Marisko-stiftelses side vises det til sak i Levanger kommune der private barnehager hadde flere midlertidige plasser som de fikk tilskudd for, og som kommunen ønsket å inndra. Barnehagene ønsket å opprettholde disse plassene og fikk støtte av PBL (Private barnehagers landsforbund) og statsforvalteren. Dette resulterte i at kommunen i stedet gjorde om de midlertidige plassene til permanente plasser.

Tynset kommune har gjort seg kjent med saken fra Levanger.

- Etter Tynset kommunes vurdering skiller denne saken seg vesentlig for det som var tilfelle i Furumoen barnehage i 2015, hva som har vært praksis i Furumoen etter 2015 og kommunens helhetlige behov for barnehageplasser. Etter at Furumoen barnehage fikk nye eiere og nye lokaler i 2013, ble barnehagen godkjent på nytt. Furumoen barnehage søkte også om kommunalt tilskudd for ytterligere 25 plasser utover de 20 plassene som Furumoen opprinnelig var godkjent for, skriver Tynset kommune.

Søknaden ble avslått av Tynset kommune. Marisko-stiftelsen påklaget vedtaket, fylkesmannen ga Tynset kommunemedhold og vedtaket ble opprettholdt.

- Tynset kommune kan ikke se noen likheter med saken i Levanger fra 2018. Der hadde barnehagene et fast antall midlertidige plasser gjennom flere år med kontinuerlig drift. Kommunen hadde et også et reelt behov for plassene, men ønsket å flytte dem til en annenbarnehage, skriver Tynset kommune i sitt svar til Marisko-stiftelsen.