I oktober var nystiftede Alvdal Handelslag AS i kommunestyret og presenterte ideer for mulig framtidig bruk av handelslagsbygningen. Ett av innspillene var å flytte biblioteket hit. Det ligger i dag på kommunehuset.

Politikerne ønsket en nærmere utredning. I desember fikk kommunen oversendt et prisanslag som skisserte mulig seksjonering og leieareal, og hva en leiepris vil inkludere.

Etterpå har administrasjonen for enheter som berøres av en mulig flytting vurdert konsekvenser og muligheter. Biblioteket har undersøkt hva brukerne synes.

– Flytting av folkebiblioteket vil berøre flere av kommunens tjenestefunksjoner. Det som kan framstå som en forlokkende tanke er i en krevende kommunal hverdag med stram økonomi ingen «quick fix», står det i saksvurderingen.

To innstillinger

Kommunedirektøren kommer med to innstillinger i saken.

I den første anbefales kommunestyret å flytte biblioteket til lokalene som Alvdal Handelslag AS tilbyr. Både en løsning med å leie og med å kjøpe er nevnt.

Forslaget går også på at kommunestyret skal bevilge inntil 750 000 kroner fra disposisjonsfondet for å kjøpe konsulenttjenester til å utrede ombygging av eksisterende lokaler i kommunehuset, og dessuten i første etasje i Dalsegga, bygget som ligger ved siden av kommunehuset.

Alternativt innstiller kommunedirektøren på at kommunestyret ikke flytter biblioteket ut av nåværende lokaler og avslår tilbudet fra Alvdal Handelslag AS.

Det gamle handelslaget er solgt for 4,1 millioner. Kjøperne er lokale

Mange momenter

I første omgang skal saken nå opp i formannskapet 16. mars, men den skal videre til kommunestyret.

2,3 årsverk er knyttet til biblioteket i dag. Av sakspapirene går det fram at de ansatte er godt fornøyd med dagens bibliotek. De poengterer at det trengs flere ansatte dersom de får en løsning som går over mer enn ett plan.

80 brukere av biblioteket har svart hva de synes, og et flertall synes det er en god idé å flytte.

Flere momenter er belyst i saken: et samarbeid mellom bibliotek og servicetorg i et innbyggertorg, areal, økonomi, levende sentrum, forebyggende arbeid og tidlig innsats, samt lov om offentlige anskaffelser.

– Politisk vegvalg

Kommunedirektøren skriver at saken i stor grad handler om politiske vegvalg, der momenter rundt samfunnsutvikling og utnyttelse av egne arealer på en bedre og mer kostnadseffektiv måte står sentralt.

At den nye eieren av handelslagsbygget skal lykkes med å fylle huset med aktivitet er også noe kommunedirektøren trekker fram.

– En flytting må være en politisk strategisk prioritering ut fra et helhetlig grep som vil utvikle og forsterke Steia som sentrumskjerne, skriver kommunedirektøren, som ønsker en avgjørelse på om administrasjonen skal jobbe videre med saken.

Det står også i oppsummeringen at Alvdal Handelslag AS ønsker et tydelig signal fra kommunen.

Handelslagslokalene på Steia huset tidligere Coop-butikken i Alvdal. Den har nå flyttet til Steimosletta i nye lokaler der.

Alvdal Handelslag AS kjøpte bygget. Selskapet har flere eiere. De fire største aksjonærene er Cristoffer Skaret Røsten, Nord-Østerdal Elektroservice AS, Steien Eiendom AS og Steien Hotel AS.