Et samlet storkammer i Høyesterett uttalte at denne utbyggingen er i strid med folkeretten. Den som tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, skal ikke nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen, og reindrift sees på som en form for vernet kulturutøvelse.

- Høyesterett fastlo at vindselskapets konsesjon er ugyldig. Men ingen ting skjer fra regjeringens side, utdypet biskop Herborg.

Nidaros bispedømme har et særskilt ansvar for det sørsamiske språkområdet og sørsamisk kirkeliv. Biskopen viste videre til nylige bekymringer fra næringa selv og statsforvalteren i Trøndelag.

I Adresseavisen så vi nylig reineier og leder for den sørlige sijten, reindriftsenheta, på Fosen, Leif Arne Jåma, uttale at de var inne i en dødsspiral. De har tapt vinterbeite sitt på fjellene på Fosen til bygginga av Europas største landbaserte vindturbinfelt. Statforvalteren peker på at næringa ikke er like bærekraftig på grunn av de store tapene.

Forsoning

Biskopen var også bekymret for utviklingen i forsoningsarbeidet.

- Sannhets- og forsoningskommisjonen vurderer situasjonen rundt vindkraftprosjektene på Fosen, som så alvorlig for tillit og mulighet for forsoning, at de har bedt om møter med myndighetene for å legge frem alvoret i saken. Hvordan skal vi få til forsoning uten rettferdighet? , spør biskopen.

Forståelse

- Jeg har forståelse for dilemmaet som berørte lokalsamfunn og kommuner er blitt påført. Hensynet til innholdet i Høyesteretts avgjørelse må veie tyngre. Når Høyesterett sier at staten bryter folkeretten, er dette svært alvorlig. Reindriftsutøverne skal ikke stå alene. De kjemper ikke bare for seg selv, men for sin kulturs rett til liv og framtid, og dermed også for hele det sørsamiske folket.

Europeisk utfordring

Biskopen pekte på at klimarettferdighet er et aktuelt tema, ikke bare i Norge, men også ute i Europa.

- Vi hadde i juni besøk av gruppe ungdommer fra programmet «Pilgrimage for justice and peace» i regi av Kirkenes verdensråd. De var spesielt interessert i klimarettferdighet, og omkostningen av utviklingen av miljøvennlig teknologi. Gruppa hadde samtaler med unge samer ved Nord Universitet og besøkte sørsamisk menighet. De pekte på at disse utfordringene altfor sjelden bli diskutert i europeisk sammenheng, og at trusselen mot vår dyrebare, urørte natur trues av det grønne skiftet. Dette er et tankekors , og en svær etisk utfordring for oss alle, sa biskopen i sin nyttårstale.

Biskopen uttalte også at tillit til hverandre og myndighetene er bærebjelker i rettsstaten.

- Vi er avhengige av hverandre- og vi er avhengig av å ha tillit til myndigheter og til hverandre. Tillit og nestekjærlighet er bærebjelker i rettsstaten.