Bjørn jaget rein i Svahken sijte: – Fellingssøknaden ble avslått, og bjørnen ble jaget med helikopter

Stortingspolitiker Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet lurer på om Miljødirektoratet har innført en ny forvaltningspraksis.

DEL

Bakgrunnen for at Sp-politikeren stiller det skriftlige spørsmålet til klima- og miljøministeren, er en hendelse i Svahken sijte, Elgå reinbeitedistrikt.

Her er Emilie Enger Mehls skriftlige spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V):

«Miljødirektoratet avslo skadefelling av en bjørn som jaget og tok rein i beiteprioritert område 9. juni, midt i kalvingstiden. Årsak var at bjørnen inngår i et forskningsprosjekt i Sverige, som gjennomføres av NINA. At forskning i utlandet betalt av Norge brukes for å hindre skadefelling i beiteområder er en ny og uakseptabel forvaltningspraksis, i strid med den todelte målsettingen i rovviltforliket.

Vil statsråden stoppe en slik praksis, slik at det gis fellingstillatelse på bjørn som herjer i beiteområder midt i kalvingstida?»

I begrunnelsen for spørsmålet skriver Mehl at det 9. juni ble observert en bjørn som jaget rein i Svahken sijte, og det er dokumentert skade på reinkalv.

– Dette er et sårbart beiteprioritert område for rein, som nå er midt i kalvingstiden, skriver Mehl.

Det ble sendt søknad om skadefelling.

– Søknaden ble avslått fordi bjørnen inngår i et forskningsprosjekt hos NINA som gjennomføres i Sverige tett mot den norske grensen, men betales av Norge. Når forskning i utlandet betalt av Norge brukes som argument for å ikke ta ut skadedyr i beiteprioriterte områder innfører Miljødirektoratet en ny og uakseptabel forvaltningspraksis. Bjørnen kunne ikke bedøves og flyttes til Sverige på grunn av strengt regelverk. I stedet besluttet Miljødirektoratet å flytte den over grensen ved hjelp av skremming med helikopter. Denne metoden innebærer risiko for betydelig stress og skade på reinsdyrene som befinner seg i områder bjørn jages gjennom, avslutter Emilie Enger Mehl.

Sveinung Rotevatns svar er ikke tilgjengelig ennå.

Fra sørsamisk hold er det bedt om at saken tas opp i rovviltnemnda i Hedmark. Elle Merete Omma skriver at det er helt urimelig at skadebjørn som utgjør en direkte fare for rein vernes fordi den inngår i et forskningsprosjekt. Stein Tronsmoen (Sp) fra Tynset som leder nemnda, svarer at han ber Fylkesmannen, som er sekretariat, om at saken settes på dagsorden i neste møte i nemnda.

Artikkeltags