Forlenget fellingstillatelse på bjørn i Sør-Trøndelag

Artikkelen er over 2 år gammel

Bjørn observert på viltkamera. Får fire dager til på fellingsforsøket.

DEL

Fellingstillatelsen som 23. august ble gitt på en bjørn i Midtre Gauldal, Selbu, Tydal og Holtålen, er forlenget til om med 4. september.

– Fellingstillatelsen gikk ut i natt, forteller seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til Arbeidets Rett fredag 1. september.

Fire dager til har fellingsmannskapene fått til forsøket, og det er med bakgrunn i ferske observasjoner.

– Det er sett bjørn på et viltkamera som er satt opp ved et kadaver, sier Seljevoll.

Han opplyser ellers at de ferskeste skadene de kjenner til, er på sau som ble funnet 28. august.

Da fellingstillatelsen ble gitt 23. august, var det på bakgrunn av funn av en drept sau ved Singsås. Kadaveret var ferskt, og Statens naturoppsyn fastslo at skadegjøreren var bjørn.

I perioden 26. juni til 4. august er det påvist i alt åtte kadaver av sau. Alle er drept av bjørn. I tillegg har en sau blitt avlivet etter skader. Skadene har funnet sted i Midtre Gauldal og Holtålen. Fylkesmannen har iverksatt fellingsforsøk ved to anledninger, uten at noen bjørn er felt, heter det i saksutredningen til fellingsvedtaket.

Fellingstillatelsen gjelder områdene nord og øst for elva Gaula i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, og områdene sør og vest for fylkesveg 705 i Selbu og Tydal.

Skadefellingstillatelsen er gitt til Holtålen kommune, som er ansvarlig for å etablere fellingslag og utpeke fellingsleder. Binne med unger er unntatt av fellingstillatelsen.

Da fellingstillatelsen ble gitt 23. august, ble det samtidig satt av en økonomisk ramme på 90.000 kroner. Inntil 30.000 kroner av summen kan benyttes til å dekke direkte og dokumenterte utgifter.

I vedtaket der Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier ja til felling av bjørnen som har gjort skader på sau, heter det at Fylkesmannen ikke ser andre tilfredsstillende løsninger enn felling.

Det er innvilget tilskudd til forsterket tilsyn og bruker av kadaverhunder.

– Det forsterkede tilsynet vil nok i liten grad klare å avverge skade fra bjørn, men det bidrar til at skade kan oppdages, står det i vedtaket.

Fylkesmannen har drøftet mulighetene for tidligsanking av sau, men poengterer at det har vært en vanskelig sesong og at det er lite innmarksbeite å sanke dyrene ned på.

Skadefelling av rovdyr

Skadefelling er aktuelt når rovvilt som bjørn, gaupe, ulv og jerv gjør skade på beitedyr.

I beitesesongen er det Fylkesmannen som gir en eventuell fellingstillatelse, etter at rovviltkontaktene fra Statens naturoppsyn har sett på skadde og drepte beitedyr og dokumentert skadeårsaken.

Det kan bare gis fellingstillatelse innenfor den kvoten og den områdeavgrensingen som er satt av en rovviltnemnd, eller av Miljødirektoratet.

Kommunens ansvar er å ha fellingslag på plass i forkant av hver beitesesong. Staten betaler godtgjørelse til mannskapene.

Artikkeltags