Det fikk Nils Øian og i Pensjonistpartiet med seg kommunestyrets flertall på torsdag kveld etter at han fremmet en interpellasjon.

Pensjonistpartiet i Tynset har ved flere anledninger, med støtte fra Kvikne og Tynsets pensjonistforeninger, og eldrerådet, tatt opp saken om et bestillingsdrosje-tilbud for kommunens eldre, hvor det skal betales en lav egenandel. Mens kommunen skal bidra med et beløp.

Nils og Vidar gir seg ikke på hjertesaken sin

Interpellasjon fra Nils H. Øian, PP – om drosje til eldre og uføre:

Pensjonist partiet har ved flere anledninger, med støtte fra Kvikne og Tynsets pensjonistforeninger, og eldrerådet, har vi tatt opp denne saken, men uten å lykkes.

Forslaget er at en bestemt dag i uken, innen klokken 09:00, kan det bestilles drosje for nødvendig handel og andre ærender. Drosjen kan legge opp en rute, etter hvor mange som melder seg. Alvdal kommune har hatt en slik ordning i mange år.

Forslag til vedtak:

Til drosje for eldre og uføre i Tynset, legges det inn i budsjettet med kr 160 000 for 2023. Egenandel på kr 50 per vei.

Ordfører Merete Myhre Moens svar på interpellasjon fra Nils H. Øian, PP – om drosje til eldre og uføre:

Det stemmer at Pensjonistpartiet, eldrerådet og pensjonistforeningen ved ulike anledninger har fremmet et ønske om en ordning for eldre og uføre i Tynset der man en bestemt dag i uken kan bestille drosje for nødvendige ærender og handel.

Det vises til en ordning i Alvdal, og forventes en lignende løsning i Tynset.

Jeg vil bare bemerke at avstandene er betydelig større i Tynset siden vi har mange bygder og grender i ulike retninger. Dette gjør nok at det ikke holder med å legge opp bare en rute. Kostnaden kan derfor forventes å bli betydelig høyere enn i Alvdal.

Dessuten har denne saken vært oppe til behandling i dagens kommunestyre, uten at den fikk flertall. Siden det er de samme som utgjør kommunestyret i dag, og siden det ikke har framkommet noe nytt i saken er det vel grunn til å tro at saken vil få den samme avgjørelsen hvis den fremmes på nytt. Kommunens økonomiske situasjon kan i tillegg beskrives som enda strammere enn tidligere pga. økte kostnader på strøm, etterdønninger etter koronapandemi, økte kostnader på de aller fleste innkjøp, investeringer mm. I tillegg holdes rammene fra regjeringen på et lavt nivå for å ikke stimulere til inflasjon og renteøkning. Dette bidrar til et trangere driftsbudsjett for kommunen.

Dette ansees absolutt som et godt forslag/tilbud som man selvfølgelig kan ha lyst til å støtte, men vel vitende om at det kommer mange gode forslag og ønsker framover og vi ser en mer usikker framtid enn på lenge, hvor vi får mindre penger, vi vet at vi får flere eldre og færre hender i det offentlige, så er spådommene at kommuner i større grad må fjerne ikke lovpålagte tjenestetilbud, derfor synes det feil å starte en slik ordning nå.

Jeg kan uavhengig av egen mening, ikke tillate at vi voterer direkte over interpellantens forslag, siden det i reglementet omkring interpellasjoner står at det ikke skal fattes vedtak som har økonomiske konsekvenser. Interpellasjoner skal hovedsakelig benyttes for å få satt saker på dagsorden og det er en mulig inngang for å bestille sak til kommunestyret. Det som er relevant å diskutere gjennom denne interpellasjonen blir dermed om saken skal løftes på nytt for kommunestyret.

Med 15 mot 11 stemmer vedtok kommunestyret at et drosjetilbud til eldre- og uføre i Tynset igjen behandles politisk.