Vi har tatt resultatet til etterretning og jobber målrettet til beste for hele Innlandet i fortsettelsen. Det bør flere gjøre!

Siden spørsmålet om oppsplitting av Innlandet bidro til et svært splittet fylke, hvor Mjøsbyen og distriktene var tydelig uenige, snakket et samlet fylkesting etter det siste vedtaket varmt om at nå måtte hele Innlandet sees, utvikles og bli hørt.

Forslaget til fylkesbudsjett som nå ligger på bordet sier noe annet! Det foreslås forholdsvis massive påplussinger til administrasjon. Noe som resulterer i enda større byråkrati, og ytterligere sentralisering, mens det foreslås kutt ute i distriktene.

Kuttene som foreslås rammer tilbud som er svært kjærkomne og viktige for våre barn, unge og innbyggerne rundt omkring i hele det store Innlandet.

Eksemplene for vår region er nedleggelse av teateret i Fjellregionen, nedleggelse av tannlegekontor i Folldal, forslag om å ikke støtte lokale studie-og høyskolesenter økonomisk, til tross for et politisk vedtak for noen uker siden som klart sa det motsatte. I tillegg foreslås det å kutte drastisk i midlene til de interkommunale rådene.

Hvem er fylkeskommunen egentlig til for? Skal ikke de være en støttespiller for kommunene og bidra til å styrke de ulike regioners fortrinn? Fylkeskommunen skal være til for folket og for kommunene og ta hånd om de oppgavene som kommunene ikke selv er i stand til å ha ansvaret for.

Vi er også i det nye Innlandet vitner til at det til stadighet er "kamper" mellom Hedmark og Oppland, hvor det er en forventning om at alle tilbud skal være like i hele Innlandet. Gamle Oppland unner ikke Hedmark noe Oppland ikke har, og motsatt. Dette er svært ødeleggende!

Vi er et utrolig stort og mangfoldig Innland. Derfor må vi tillate ulikhet og fortsette å arbeide for å styrke de ulike regioners tjenester, tilbud og fortrinn og lytte til regionenes egne prioriteringer.

Vi trenger et rikt linjetilbud, tannleger, desentrale høyskoletilbud, kulturtilbud osv tilgjengelig for alle i hele Innlandet.

Vi har derfor en stor forventning om at fylkespolitikerne og ikke minst våre egne partifeller i Senterpartiet som har som sitt slagord «Nær folk» ,sier nei til de forslagene som nå ligger på bordet. Disse forslagene rammer barn, unge og generelt alle innbyggere ute i distriktene, fjernt fra administrasjonen og Mjøsbyen.

Strengt talt burde man vel forvente mer penger til gode formål siden to fylkeskommuner nå er samlet i en. Det skulle jo gi innsparinger eller?