Tidligere ordfører Johnny Hagen argumenterer respektfullt og utfyllende for sitt syn på spørsmålet om biblioteket som et kultursenter på Steia. Det har ikke vært en selvfølge i Alvdal og Hagen fortjener ros.

Selv om svaret er grundig, så gjentar Hagen egentlig bare seg selv: Saken handler om økonomi. Ferdig snakka. Å bevilge 1,32 millioner til Alvdal vei tre måneder tidligere handlet til sammenligning ikke om økonomi. Da handlet det om veistandard, enda den er bedre nå enn da kommunen hadde ansvaret.

Grepet til Hagen er et gammelt indianertriks fra lokalpolitikkens standardrepertoar: Veisaken handler om politikk, mens biblioteksaken handler om økonomi. Sannheten er at begge sakene, alle saker, handler om politikk. Politikk handler om å prioritere ut fra hva du og ditt parti mener er viktig. Økonomi er et verktøy til å realisere politikken. Det sier seg selv at ingen politikere ønsker å kjøre kommuneøkonomien i grøfta. Om det skjer blir det ikke lenger rom til å drive politikk!

Det er synd at Hagen ikke tar innover seg signaler fra både Kommunedirektør og utleier Alvdal Handelslag om lavere kostnader enn det som antydes i saksfremstillingen. Tvert i mot legger Hagen på noen hundretusen ekstra sånn at en bibliotekflyttingen fremstår som enda mer skremmende, rent økonomisk. Rent kulturfaglig og som et ledd i samfunnsutviklingen er det ingen tvil om at et mere tilgjengelig bibliotek vil stimulere til økt bruk og aktivitet. Dette er kjernen i saken og og her mener jeg at Hagen tar direkte feil når han fastholder at alt er bra slik det er.

Det er strålende å bo i Alvdal, men jeg hører samtidig fra innflyttere, tilbakeflyttere og alvdøler selv som har andre interesser eller føler seg annerledes, hvor vanskelig det er å føle seg inkludert i bygda. Det går en linje fra mobbesakene som Statsforvalteren peker på, via Martin Holmens historie om oppveksten til utenforskapet som flere beskriver. Vi har en jobb å gjøre.

Finnes det en viktigere politisk sak enn inkludering i dag?

Johnny Hagen argumenterer grundig for sitt økonomiske innfallsvinkel. Han er likefullt selektiv og tar kan hende ikke med seg hele bildet? Å flytte biblioteket er kanskje en større utgift for kommunen i dag, men i det lange løpet er det gode sjanser for at et kultursenter midt på Steia kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt.

For meg handler denne saken om inkludering og fremtiden. Jeg unner våre barn og barnebarn et lavterskel møtested der bøker, spill, aviser og kulturopplevelser står i sentrum.

Å flytte biblioteket til Handelshuset vil skape et sosialt samlingsted som er gratis og som har en åpen dør for alle. Det er inkluderende det.