Litt mindre kobber, men mål om god økologisk og kjemisk tilstand er ikke nådd. Slik er oppsummeringen fra Miljødirektoratet rundt gruveforurensinga i Folldal og vannprøvene fra i fjor.

Overvåkningen i 2021 for Folla viser at avrenning av metaller fra gruveområdet i Folldal fortsatt har stor påvirkning i nærliggende vassdrag.

– Men konsentrasjonen av kobber går svakt nedover, heter det i en tilbakemelding på årsraåpporten for vannovervåkning 2021 ved Folldal verk som Miljødirektoratet har sendt til Direktoratet for Mineralforvaltning. Det er sendt en kopi til Folldal kommune.

Direktoratet for mineralforvaltning gjennomfører på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet årlig overvåkning av avrenning fra gruveområdene ved Folldal Verk. Overvåkningen gjøres etter pålegg fra Miljødirektoratet.

Miljøtilstanden i vannforekomstene skal kartlegges som et ledd i arbeidet med å foreslå tiltak for å oppnå målene i vannforskriften om god økologisk og kjemisk tilstand i elver, innsjøer, grunnvann og ferskvann.

I 2021 omfattet prøvetakingen kjemisk og økologisk tilstand, inkludert vannregionspesifikke stoffer som kobber og sink. Overvåkningen ble gjennomført ved fem prøvestasjoner i eller ved Folla, står det i tilbakemeldingen fra direktoratet.

– Resultatene fra analyser av vannprøvene fra Folla viser at elven fortsatt er påvirket av tidligere gruvedrift, med forhøyde tungmetallkonsentrasjoner i prøvestasjoner nedstrøms referansestasjonen. Historiske data viser at kobberkonsentrasjonene er svakt synkende i Folla. Selv om gruveforurensingen har liten påvirkning på bunnlivet er den økologiske tilstanden svært dårlig på grunn av meget lav forekomst av fisk ved alle prøvetakingsstasjonene. Målinger av de vannregionspesifikke stoffene kobber og sink viser dårlig/svært dårlig tilstand på de fleste målingene nedstrøms gruveområdet. Kjemisk tilstand er også satt til ikke god på grunn av høyt årlig gjennomsnitt av kadmium, skriver Miljødirektoratet.

De skriver også at den stedegne målsettingen for kobberkonsentrasjonen ved Follshaugmoen satt av Miljødirektoratet overskrides også selv om denne ligger godt over vannforskriftens krav gjennom de vannregionspesifikke stoffene.

Frustrasjon over brev: – Hårreisende, sa Bjørn Kenny. – Et vomskudd, sa Bård

Slik scorer Fjellregionens kommuner i Naturkampen

Grøftesystem og survannsnett kan utbedres allerede i 2022

Forurensning kan stoppes - uten å begrave historien

Ble pålagt å stoppe forurensningen for snart 20 år siden, men det har ikke skjedd. Slik vil «ekspertene» rydde opp

Folldal er ikke enig med Miljødirektoratet om vannkvaliteten