Vedtaket ble fattet i møte den 26. februar.

Saken er kommet opp etter åtte år med flere utredninger, hvor kommunedirektøren ønsket kommunestyrets vedtak og beslutning på hva som skal gjøres ved Os skole.

Må gjøres

Os skole har en bygningsmasse som det må gjøres noe med. Eksisterende skolebygg er dårlig tilpasset elevtallet og dagens forskriftskrav. Dette gjelder arealer, planløsninger, bygningsteknisk standard og tilstanden på de tekniske anleggene. Dagens krav om universell utforming er heller ikke ivaretatt i eksisterende bygg.

Mål

I vedtaket fattet den 26. januar settes følgende mål for prosjektet:

  • Økt sambruk mellom Os skole, Os kulturskole, biblioteket, Oshallen og samfunnshuset.
  • Bygge for fleksibilitet og mulig videre utbygging/skalerbarhet
  • Utvikle en ny og bedre møteplass – arnested for utdanning, idrett og kultur i Os.
  • Bygge en framtidsrettet skole som skaper trivsel og lærelyst med et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte.
  • Bygge ut etter gjennomsnittstall for anslått kvadratmeterbehov til skole jf. erfaringstall fra andre kommuner. (Være nøktern)
  • Bygge en skole for 60 elever i ungdomsskolen og 120 elever i barneskolen.
  • Vektlegge kriterier som areal – og energieffektivitet og gjenbruk av materialer.

I kommunestyrets vedtak ber de om at det legges til rette for en god prosess som sikrer brukermedvirkning og bred medvirkning i alle fag. Politisk byggekomite skal kvalitetssikre anbudsgrunnlaget for ny ungdomsskole, arbeidsfløy og spesialrom for Os skole før det sendes ut ; jamfør kommunestyresak om framtidige byggeprosjekter. Kommunestyret ber kommunedirektør vurdere både totalentreprise og samspillentreprise.

Byggekomiteen

Som politisk byggekomite oppnevnes; Runa Finborud, Per Ousten, Alfhild Myre, Thomas Engåvoll og Arne Horten. Politisk byggekomite rapporter fremdrift til kommunestyret kontinuerlig, spesielt med fokus på milepælsrapportering når anbudsunderlag er klart, og når anbudspriser foreligger..

Kommunestyret gjør endelig vedtak om oppstart bygging når anbudspriser foreligger, planlagt til kommunestyremøtet i juni.