Gå til sidens hovedinnhold

Egen plan for økt beitebruk i Røros

Siden 2018 er rundt 270 kvadratkilometer utmarksareal vegetasjonskartlagt i Røros. Det er til god hjelp når kommunen starter arbeidet med en egen beitebruksplan.

Et samstemt formannskap i Røros bestemte på siste møte at arbeidet med beitebruksplan skal starte umiddelbart og sluttføres til neste vår. Styringsgruppa for arbeidet består av representanter fra ulike beitelag, bondelag, småbrukerlag, sau og geit, reindriftsnæring, fjellstyrer og kommunens landbrukskontor.

I saksutredningen vises det til den nye landbruksplanen for 2021-2030 der det er ei målsetting å øke utmarksbeitebruken. Bakgrunnen er et ønske om å opprettholde og øke en aktiv bruk av utmarka og utmarksbeitet i Røros.

Kartlegging

Nibio har siden 2018 vegetasjonskartlagt rundt 270 kvadratkilometer utmarksareal i kommunen.

– Dette gir kunnskap om at utmark har ulike kvaliteter. I dette arbeidet har det kommet fram at det finnes unike kvaliteter i utmarka i Røros. Noen utmarksbeiteområder har særs gode beitekvaliteter, mens andre er mindre gode beiteområder. Selv om det gjenstår store areal som ikke er vegetasjonskartlagt, blir beitebruksplanen viktig for å synliggjøre det arbeidet som er gjort slik at landbruksnæringen ikke blir tilsidesatt av andre interesser der den har størst potensiale for driftsøkonomisk og effektiv produksjon. Kunnskapen kan bidra til å legge til rette for beitebruk i de områder der vegetasjonen er av best beitekvalitet samt bidra i arealprioriteringer, skriver kommunedirektøren i saksutredningen.

Konflikter

Der går det også fram at konfliktområdene i forhold til beitebruk og potensialet for god beiteutnyttelse er til stede og økende i Røros.

– Dette kan ha sammenheng med beitebruk/fritidsboliger, gjerdehold, sperregjerder og mangel på sperregjerder samt rovdyrutfordringer, heter det.

Kommunedirektøren peker på at en beitebruksplan kan gi faglige innspill til kommunens øvrige planverk.

– Den kan bidra med kunnskap omkring arealbruk, næringsutvikling og klima- og miljøtiltak samt ha en gjennomførings- og tiltaksdel. Det foreslås at planen gjelder første femårsperiode 2022-2027 og deretter rulleres hvert femte år.

Kommentarer til denne saken