Endringer i sameloven-konsultasjoner

Av
DEL

MeningerDen 29. februar går fristen ut for å sende høringssvar til dette lovforslaget.

Lovforslaget med tilhørende konsultasjonsveileder er i disse dager på sakslista til mange kommuner hvor de skal ta stilling til dette, før de sender sitt høringssvar.

Som naturlig er følger det mye papirer med et lovforslag, og det er mye å sette seg inn i.

Hovedgrunnlaget ligger i Prop. 116L (2017-2018) Endringer av Sameloven mv. Konsultasjoner. Denne er på 102 sider, i tillegg følger det med et utkast til en konsultasjonsveileder på 25 sider.

Det har vært mye støy rundt dette lovforslaget og spesielt i etterkant av grunneiermøtet som ble avholdt i Selbu i 2019.

Dessverre har mye av innholdet i selve lovforslaget druknet i denne støyen.

Tidligere i mnd. avholdt Sametinget et seminar på Røros, hvor dette sto på dagsorden.

Formålet med dette var etter mitt syn å ufarliggjøre lovforslaget og for å selge inn budskapet,” om at dette styrker lokaldemokratiet.”

Det ble vist til hvordan konsultasjoner kan avholdes i praksis og at utkastet til veilederen skal være et godt arbeidsverktøy for kommunene.

Dagen etterpå var de hos Ordfører i Selbu, med samme budskap.

Etter mitt syn er det ikke § 4. 1-10, som omhandler selve konsultasjonsprosessen som er det viktige.

Det er derimot forslaget til ny formålsparagraf i Sameloven, som ser ut som den har gått under radaren!!!

Den gamle lyder som følger:

§ 1-1.Lovens formål.

Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Her foreslår Departementet et nytt andre ledd, som skal lyde:

Loven skal gjelde med de begrensninger som følger av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Loven skal anvendes i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter.

I kapittel 12 i proposisjonen, merknader til lovforslaget PÅ S 95, skriver departementet følgende:

Til § 1-1 Lovens formål. Forholdet til folkeretten

Sameloven § 1-1 nytt andre ledd regulerer forholdet mellom samelovens regler og folkeretten. Det følger av første punktum at loven skal gjelde «med de begrensinger» som følger av ILO-konvensjonen.

I praksis vil det innebære at ILO-konvensjonen går foran loven dersom bestemmelser i loven skulle vise seg å være i motstrid med bestemmelser i konvensjonen.

ER DETTE ELEFANTEN I ROMMET?

Artikkeltags