- Kommunen ønsker med dette å markere frivillighetens viktige betydning og rolle i samfunnet. Prisen skal deles ut på Frivillighetens dag 5. desember, og det er formannskapet som bestemmer hvem som skal få prisen, opplyser Anne Kristin Rødal som er kultur- og biblioteksjef i Os.

Kommunen ønsker forslag på kandidater innen 1. november.

Os frivilligsentral er et viktig nav i frivilligheten i Os, men denne prisen gjelder all frivillig innsats – også det som ikke er i Frivilligsentralens regi, forteller kultursjefen.

Hun opplyser at da formannskapet vurderte opprettelse av en slik pris i juni i år, diskuterte de to muligheter for en slik pris:

1. Slå sammen dagens kulturpris og en ny frivilligpris.

2. Opprette en ny frivilligpris og beholde dagens kulturpris.

Administrasjonen innstilte på Os kommune har to priser, det vil si å beholde dagens kulturpris og opprette en ny frivilligpris. Det vises til eksempler fra Tolga der de har én pris, mens Røros kommune har to.

Det ble pekt på Frivilligdagen som ble arrangert av frivilligheten 17. september. Der hadde over 30 lag og foreninger i aktivitet, og det var drøyt 500 deltagere og publikummere.

- Dagen viste fram stor bredde og kvalitet i aktivitet,frivillighet og kultur. Slik sett kan en se for seg én felles pris. Samtidig har frivilligheten også annet omfang og andre funksjoner i samfunnet enn kunst, kultur og idrett. Kultur og frivillighet har altså mye felles, men også forskjellige aspekter og funksjoner. Administrasjonen mener derfor de i denne sammenhengen bør vurderes forskjellig, het det i saksframlegget til formannskapet i juni.

I første omgang blir det to priser, men dette skal vurderes på nytt.

I et omforent vedtak bestemte formannskapet at Os kommune beholder dagens kulturpris. Videre skal det opprettes en frivilligpris. Begge priser er på kr 10.000 og diplom.

Prisene deles ut i Vintervukku, heter det i vedtaket, men det er også et tilleggspunkt der det går fram at for 2022 skal frivilligprisen deles ut på frivillighetens dag, som er 5. desember.

For senere vurderes det å samordne de ulike prisene til en pris, som dekker flere områder enn kultur og frivillighet.

SLIK er statuttene:

1. Os kommune kan hvert år dele ut en frivillighetspris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats og engasjement til beste for medmennesker i Os kommune.

2. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.

3. Alle innbyggerne i Os kommune kan komme med forslag på kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Det skal komme fram hvem som har foreslått kandidaten(e). Kommunen kan selv fremme forslag på kandidater.

4. Formannskapet bestemmer hvem som skal få prisen. Forslag på priskandidater lyses ut en gang i året med frist 1. februar . Utdeling skjer kun hvis det er aktuelle kandidater som oppfyller statuttene for tildeling. Formannskapets avgjørelse er endelig og er ikke gjenstand for prøving eller krav om begrunnelse.

5. Os kommunes frivilligpris er på kr 10.000 med diplom. Prisen deles ut av ordfører ved egnet arrangement, fortrinnsvis under Vintervukku. For 2022 tildeles prisen på Frivillighetens dag 5. desember.

Statuttene for Os kommunes kulturpris

«Prisen utdeles til personer, lag eller foreninger som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen, eller som har bidratt til å gjøre Os kjent ut over regionens grenser på det kulturelle området.

Personer bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning, og alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige.

Foruten enkeltpersoner kan lag eller sammenslutninger være aktuelle kandidater.»

Kulturprisen har eksistert siden 1996, er en sterk tradisjon og har høy status i kommunen.

Prisen synliggjør og verdsetter innsats innen kunst, kultur og idrett påhøyt plan – både av frivillige og profesjonelle.

Både kultur, idrett og frivillighet stårsterkt i kommunen, og henger nøye sammen. Aktivitetsoversikten på nettsiden til Os frivilligsentral viser stor aktivitet og viktig samfunnsmessige bidrag.