Det er positivt at planen foreligger, og at kostnadsrammen gjør at man kan forvente effekt i målet, dersom politikerne bevilger midlene. Ett av tre tiltak som anbefales, vil imidlertid ødelegge det nasjonalt prioriterte kulturmiljøet Folldal gruver. Dette tiltaket bør derfor fjernes fra planen.

«…tiltak som ivaretar kulturminnene» ?

Det er positivt at leding av overflatevann / oppgradering av survannsnett er skilt ut som eget tiltak, samt at direktoratet for første gang går tydelig inn for renseanlegg. Det siste er noe Folldal kommune krevde allerede i 2010, og er en løsning Stiftelsen Folldal Gruver og andre har pekt på ved en rekke anledninger.

Det er svært negativt at disse tiltakene ikke bidrar til å verne kulturmiljøverdiene. Tildekking av deler av gruveområdet er fortsatt med i planen. Dette står i strid med målene i kommunes handlingsplan mot gruveforurensning, og naturligvis øvrige interesser knyttet til bevaring av kilde- og opplevelsesverdiene i kulturmiljøet – herunder Riksantikvarens intensjon om fredning.

Målsettingen om å finne løsninger som ivaretar kulturminnene er nevnt i oversendelsesbrevet fra direktorat til departement, men er fraværende i selve planen. Det er svært overraskende at det etter de siste års samhandling mellom DMF, Riksantikvaren og øvrige parter, kommer nok en DMF-initiert rapport som har behandlet området som om kulturmiljøverdiene ikke er av vesentlig betydning.

Renseanlegg fastslås å være en helt nødvendig del av løsningen. Tildekking beskrives som et tiltak som først og fremst vil påvirke renseanleggets størrelse og driftskostnader. Vi savner rent faglige argumenter for at tildekking er nødvendig.

Økonomi

Av en samlet ramme på 220 millioner, anslås tildekking å koste 60 millioner.

DMFs konsulent har estimert etableringskostnad for renseanlegg til 32 millioner, basert på nåværende tilførsel av survann. Hvis man klarer å redusere vannmengden (resultat av grøfting og tildekking), anslås prisen for renseanlegget å bli 21 millioner. Årlig driftskostnad er anslått til 1,9 millioner, basert på nåværende tilførsel av survann. Estimat av driftskostnad med redusert vannmengde foreligger ikke.

Altså: dersom man kutter tildekking, er 60 millioner spart. Anleggskostnadene for renseanlegget vil da øke med 11 millioner, men likevel vil man stå igjen med 49 millioner. Det tilsvarer estimerte driftsutgifter i 25 år. Klokt plassert kan en slik kapital bidra til å finansiere drift av anlegget i et lengre perspektiv.

Til sammenlikning kostet etablering av renseanlegget ved Løkken gruver (åpnet i 2018) 25 millioner, mens årlige driftskostnader er 3-4 millioner. I motsetning til Folldal gruver, har Løkken ikke status som et nasjonalt prioritert industrielt kulturmiljø.

Bærekraftig kulturmiljøforvaltning

I dag er Folldal gruver i likhet med mange andre kulturmiljøer en arena for opplevelser, kunnskapsformidling og refleksjon, og er et viktig regionalt besøksmål. Det er betydelig potensiale for videre utvikling, men Folldal gruver bidrar allerede til å nå vesentlige mål i kulturmiljøpolitikken.

FNs bærekraftsmål implementeres for tida som grunnlag for det meste av offentlig planlegging. Under mål nr. 11 er natur- og kulturarv løftet fram som et eget delmål: Innsatsen for å verne om og sikre verdens natur- og kulturarv skal styrkes de kommende år.

Et renseanlegg dimensjonert med hensyn til kulturmiljøet i Folldal vil være et ypperlig eksempel på at det er mulig å få i både pose og sekk; at vern av natur og kultur kan kombineres. Forslaget om å bokstavelig talt begrave deler av historien som ikke bare gjør Folldal unikt, men som også er en viktig del av Norges industrielle kulturarv, framstår derimot som svært umusikalsk.