Den tidligere gårdbrukeren fra Nord-Østerdal var tiltalt for å unnlate at besetningen på 23 storfe fikk riktig og tilstrekkelig med for og vann. Dette medførte at halvparten av besetningen ble undervektig og flere dyre ble dehydrerte.

Hun unnlot videre å sørge for at syke og skadde dyr fikk behandling og nødvendig avliving. Under tilsyn 10. november 2022 ble fire storfe avlivet grunnet deres helsetilstand. I samme dyrerom ble det funnet tre døde storfe, hvorav ett dyr hadde påvist stivkrampe.

Kvinnen sørget heller ikke for å rengjøre fjøset. Dette medførte at fire storfe stod med møkk opp til buken slik at de stod fast eller hadde store vanskeligheter med å bevege seg. Ytterligere seks storfe stod med møkk opp til leggen, og hadde ikke tilgang på ren og tørr liggeplass.

Tilståelsesdom

Da saken kom opp i Østre Innlandet tingrett nylig, samtykket kvinnen til tilståelsesdom.

Retten påpeker at de straffbare forholdene har pågått over tid, selv om siktelsen er konsentrert om perioden fra september til november i fjor:

– Siktede har åpenbart aktivt unnlat å ta eget ansvar for å kontakte Mattilsynet som kontroll og fagmyndighet knyttet til situasjonen hun var i, og den eskalerende konsekvensen dette fikk for husdyrholdet og dyra, står det i dommen.

Videre mener retten at kvinnen åpenbart var klar over at dyreholdet i det minste medførte at en betydelig del av besetningen ble avmagret og at flere syke dyr ikke fikk nødvendig behandling:

Dyra levde med dette i et svært dårlig levemiljø, i et miljø som var preget av dårlig fôring og vanning, men og av manglende grunnleggende renhold både av dyra og av husdyrrommet. I tillegg unnlot siktede å fjerne kadaver fra husdyrrommet, med tilhørende smittefare.

Har avviklet dyreholdet

Som en direkte følge av tilsynssaken har siktede avviklet sitt storfehold, og hun er ikke lenger innehaver eller ansvarlig for produksjonsdyr i husdyrdrift. Retten finner det likevel nødvendig å ilegge aktivitetsforbud:

– Retten bemerker at siktede er i en situasjon, som eier av aktuell gård med bygningsmasse og driftsapparat, at hun uten et begrensende aktivitetsvedtak igjen kan starte opp med dyrehold innen samme kategori. Retten finner at saken i seg selv, med dens svært alvorlige og grove krenkelser nødvendiggjør et aktivitetsforbud som påstått. Forbudet gjelder inntil videre og kan etter søknad oppheves av Mattilsynet, står det i dommen.

Kvinnen har opplyst at hun ønsker å sone dommen som hjemmesoning med fotlenke, noe retten bekrefter at hun kan vurderes egnet for.