Samfunnet bærer preg av at tid er en knapphetsressurs. Har vi det så travelt at vi må bygge nye motorveier for 110 km/t?

I Nationen fredag 5. august kan en lese at det er tre ganger større risiko for å dø i trafikken på fylkesveier enn i Oslo og omegn. Når en vet at det er fart som dreper er det kanskje fornuftig at fremtidige motorveier nedskaleres til 90 og 100 km/t? Pengene som spares bør overføres slik at fylkesveiene får et løft

Avisa Valdres har i sommer kåret FV 2442 gjennom Steinsetbygda i Etnedal til den dårligste fylkesveien i regionen. Heldigvis har den kommet med på prioriteringslista i handlingsplan for fylkesveier og skal utbedres for 70 mill.

Det finnes mange tilsvarende strekninger i Innlandet fylke. For oss samferdselspolitikere ønsker vi oss en Sareptas krukke som vi kan forsyne oss av slik at vi får tettet alle hull, utbedre veier som sklir ut eller utsettes for telehiv om våren og å høvle vekk alle vaskebrettene på de 1100 km med grusvei vi har i fylket vårt.

Det finnes ingen Sareptas krukke! Skal vi klare å tette etterslepet må midlene i fylkeskommunen omprioriteres fra andre sårt trengte prosjekter. Vi må få mere statlige midler eller leve med dagens tilstand.

Økte midler til styrking av fylkesvegene for å forhindre trafikkulykker bør være viktigere enn å komme frem fem minutter raskere.

I distriktene er innbyggerne mer avhengig av å kjøre egen bil da kollektivtilbudet er mangelfullt når en f.eks. skal kjøre unger til og fra fritidstilbud eller skal til jobb. Det er også mye tungtransport som skal fram til industri og landbruk, tømmer skal fraktes ut fra skogen. Nødetatene skal fram til de som trenger hjelp. Alt dette krever trygge, gode og framkommelige fylkesveier

Det hjelper ikke at vi vedtar gode planer for både fylkesvei og trafikksikkerhet når midlene uteblir.