Nok en rovdyrsommer er i gang. Det meldes om ulvetatt sau i Agder, Sogn og Fjordane og Akershus. Det er allerede skutt ulv i Ringebu og på Lillehammer.

I Hedmark har vi hatt ulveangrep både i Furnes og Nord-Odal så langt. Og det nesten før sauen har kommet ut fjøsdøra. Altså ingen god start på beitesesongen. Hva forteller dette oss?

Rovdatas tall viser at vi for første gang siden 2009 ikke har nådd målet om tre helnorske ulveynglinger. Dette bør ikke bekymre noen, da vi i Norge reelt sett har langt flere ynglinger når grenseflokkene telles med. Flere av disse har det meste av sitt revir på norsk side av grensa. Hedmark Bondelag ønsker ikke ynglende ulv i Norge, da ulv og beitedyr etter vår mening er en helt umulig kombinasjon. Vår oppfatning er at dagens ulvepopulasjon i Skandinavia heller ikke er noen truet art, fordi disse dyrene genetisk sett er en del av en stor og livskraftig finsk-russiske ulvestamme på mange tusen individer. Rammene for forvaltningen av ulv i Norge er under revisjon, og vil komme opp til behandling i Stortinget i løpet av høsten. Vi skal tross alt være glade for at rovdyrforvaltningen i Norge er underlagt folkevalgt styre. Det er ikke like sikkert på andre siden av Kjølen.

For det er en faktor i spillet om rovdyrpolitikken vi ikke har noen som helst kontroll over, nemlig utviklingen i den svenske ulvepopulasjonen. Ifølge Rovdata har den skandinaviske ulvepopulasjonen økt fra 400 til 460 individer på bare ett år. En del av denne veksten er tatt ut gjennom lisensjakt og skadefelling, men langt fra nok til å endre bildet av en ulvestamme i sterk vekst på svensk side av grensa. Økningen i antall familiegrupper siste år med 14 prosent illustrerer dette. Veksten på svensk side vil bli den virkelig store utfordringen for beitenæringa i Hedmark i åra som kommer. Ulvetatt sau så langt i år er stort sett forårsaket av innvandrende ungulver fra øst. Dette er en situasjon som vil eskalere slik forvaltningen utøves i Sverige. Situasjonen kan på lengre sikt undergrave et forlik på Stortinget om norsk ulveforvaltning. Rovdyrpolitikken er ikke en del av fylkeskommunens formelle arbeidsfelt, likevel etterlyser Hedmark Bondelag hva Hedmark fylkeskommune gjør for å påvirke svenske myndigheter i et spørsmål som er svært viktig for næringsliv og innbyggerne i Hedmark. Vi har så langt observert lite synlig politisk engasjement fra fylkeskommunens side knyttet til ulveinvasjonen fra øst. Hedmark fylkeskommune har et godt utviklet samarbeid med Vӓrmland og en stor internasjonal avdeling. Ulveforvaltningen i Sverige utøves på lӓnsnivå. Fylkeskommunen bør derfor i langt sterkere grad forsøke å påvirke svensk ulveforvaltning, og tydelig formidle konsekvensene for landbruk og utmarksnæring i Hedmark.

Vi går mot et fylkestingsvalg. For beitebrukerne i Hedmark er det av interesse å få vite hvordan partiene vil angripe denne situasjonen med en økende innvandring av ulv fra Sverige. Utfordringen er herved gitt.