Østlendingen: Rendalen kommune har gjentatte ganger hatt stillingsannonser ute i et forsøk på å rekruttere leger til to ubesatte hjemler. Til nå har de ikke lyktes med det.

Bedt om en orientering

På den bakgrunn er Fylkesmannen i Innlandet bekymret for fastlegeordningen, og har bedt kommunen om å gi en orientering om hvordan de selv vurderer allmennlegetjenesten, hvilke tiltak som har blitt forsøkt og hvilke tiltak som er planlagt framover.

– Av fastlegeoversikten på helsenorge.no framgår det at det er 2 fastlegelister i kommunen med til sammen 1800 listeplasser. Rendalen kommune har hatt 1757 innbyggere per 2. kvartal 2020. Det er 601 ledige listeplasser fordelt på to legelister. Begge listene er uten fast lege og besatt med vikarleger, hvorav den ene kun jobber fra 1. - 30. september 2020. Den andre vikaren skal jobbe fram til 21. november 2020, poengterer Fylkesmannen.

Gjelder nabokommunene

I svaret fra Rendalen kommune skriver virksomhetsleder Geir Arne Nordfjord at dette ikke er spesielt for Rendalen.

– Også i de andre kommunene i Nord Østerdal er det noen faste og ikke bare vikarer, slik situasjonen er hos oss nå. Samtidig klarer vi ved samarbeid med vikarbyrå å redusere antallet leger, noe vikarbyrået også er veldig villige til.

– Rendalen kommune har gjentatte ganger hatt stillingsannonser ute i forsøk på å rekruttere leger inn i våre ubesatte hjemler. Det var gjennomført tre utlysninger i 2019. Også til nå i 2020 er det gjennomført tre utlysninger, redegjør virksomhetslederen for.

Ikke politisk behandlet

Til Østlendingen understreker Nordfjord at virkemidlene som er skissert ikke har kommet opp til politisk behandling enda.

– Vi holder på med saksbehandlingen som skal ligge klar for kommunestyret. Men det er rådmannen som er saksbehandler og jeg vet ikke om saken kommer opp på det neste kommunestyremøtet 29. oktober, sier han.

Ifølge Nordfjord har Rendalen kommune fått søknader fra tre kandidater på de to legestillingene som er utlyst nå. To av søknadene har kommet inn i løpet av det siste døgnet. Utlysningen har løpende søknadsfrist som vurderes fortløpende.

Et nasjonalt problem

– Legemangelen er et nasjonalt problem, og vi må klare å rekruttere de som det så fint heter ikke er urbane og er interessert i jakt, ski og friluftsliv. Imens rekrutterer vi vikarleger fra vikarbyrå. Den ene vikarlegen har vært her mer eller mindre i tre år, uten at han har takket ja til fast stilling. Det er sånn blant leger at noen binder seg fast og noen liker å reise rundt for å oppleve forskjellige ting. Det vi ofte ser i stillinger innenfor helse- og omsorg generelt er at folk rører på seg i mye større grad enn for 10 -15 år siden. Denne turnoveren påvirker rekrutteringen av helsepersonell, sier han.

Rendalen kommune har i mange år hatt en subsidiert legebolig til disposisjon for kommunelege 1 dersom vedkommende vil bruke den. Ordningen med tre måneders lønn med permisjon gjelder etter tre år ansettelse per i dag.

– Det er et virkemiddel for å få den som først blir ansatt til å bli værende, fortsetter Nordfjord.

Sårbar og lite tilfredsstillende

– Rendalen kommune har over flere år hatt en situasjon med bytte av leger. Samtidig er antallet pasienter på listene relativt konstant. Vi kan ikke se at en del bytte av leger verken har økt eller redusert innbyggere som har fastlege i annen kommune. Antallet med fastleger har ligget på cirka 1100–1200 de siste tre årene. Dette er samsvarende med det Fylkeslegen finner, når de viser til at det er 601 ledige listeplasser i Rendalen, poengterer han i svaret fra Rendalen kommune.

Fylkesmannen synes situasjonen er sårbar og lite tilfredsstillende for pasientene, gitt at alle fastlegelister i kommunen er uten fast lege. Lister uten fast lege betyr at det må brukes vikar. For pasientene medfører dette at de må skifte lege ofte. Utover sin funksjon som fastlege tilplikter de fleste kommuner fastlegene offentlige oppgaver inntil 7,5 timer per uke per lege.

Når fastlegestillingene er ubesatt, eller besettes med vikarleger, er det risiko for at dette også vil påvirke andre legeoppgaver i kommunen. Som sykehjemslegearbeid, eller legearbeid på helsestasjon og i skolehelsetjenesten, samt samfunnsmedisinsk arbeid, heter det.

Blir tema på møte

Fylkesmannen er også bekymret for at dette en sårbar situasjon for lisenslege 1- utdanningen med tanke på kvalifisert veileder og kontinuerlig oppfølging av lisenslege 1 over hele perioden av den kommunale LIS 1-tjenesten.

Her legger Nordfjord til at Qasim Abbas Malik har vært veileder for de tre siste Lis 1 -legene. Det gjelder også for vikarlegen som startet 1. september og vil være dette fram til hun er ferdig 28 februar 2021.

Fylkesmannen i Innlandet har bedt om et møte med Rendalen kommune i oktober hvor bekymringen for allmennlegetjenesten blir et tema.