En mindre reguleringsendring i Skolegata skal behandles av formannskapet i Tynset 8. juni.

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for skatepark/aktivitetsområde, samt en bedre og tryggere gangforbindelse mellom skoleområdet og Tynset sentrum over Ringveien.

Uoversiktlig på vinterstid

– Dagens fotovergang har noen problemer som ønskes løst. Gangveien opp mot Ringveien blir ofte uoversiktlig på vinterstid. Myke trafikanter kommer gående opp en bratt bakke, noe som blir svært problematisk på vinterstid da kombinasjonen av stigning og brøytekanter medfører vanskelige forhold, står det i saksopplysningene til formannskapet.

Det er også et gjentagende problem at det kommer syklister ned fra skoleområdet i høy fart ut i veien for å krysse over til den andre siden.

– Ved å flytte fotgjengerfeltet til andre siden av krysset i Skolegata vil helningen bli lavere, snøsamlingen vil ikke være forstyrrende og sikten vil bli bedre. Framkommeligheten vil også bli vesentlig bedre for personer med nedsatt funksjonsevne. En omlegging vil også tvinge syklister til å senke farten når de beveger seg fra skolen og ned mot Tynset sentrum, står det videre.

Flyttes 30 meter

I planforslaget flyttes fotgjengerfeltet ca. 30 meter mot vest fra i dag. Gangveien som i dag leder opp til fotgjengerfeltet stenges, og det åpnes en tilkobling fra gang/sykkelveien til det nye fotgjengerfeltet. Det er også tenkt nedsenket kantstein ut mot bilveien.

Det har i høringsperioden kommet ett innspill til forslaget, fra Innlandet Fylkeskommune. Fylkeskommunen støtter kommunens vurderinger om at tiltaket vil bedre trafikksikkerheten i krysset, og har for øvrig ingen merknader til de planlagte endringene.

2500 kjøretøy i døgnet

Formannskapet får opplyst at Ringveien har en årsdøgntrafikk på 2500 kjøretøy i det aktuelle krysset.

– Ringveien anses som å ha et høyt trafikkpress, samtidig som beliggenheten til krysset gjør veien spesielt uoversiktlig for bilister. Det vil derfor være positivt å begrense myke trafikanter fra å krysse direkte ut i veien fra en gangforbindelse der sikten er redusert i store deler av året. Endringen vil ikke medføre negative konsekvenser for bilisters framkommelighet da den ikke legger inn et nytt fotgjengerfelt, men bare flytter en eksisterende krysning, står det i saksvurderingen.

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å vedta endringene i reguleringsplanene.