Holtålen kommune med innspill til forvaltningsplan: -Dette kan by på store utfordringer for en allerede presset kommuneøkonomi

Ønsker grundigere redegjørelse for sammenhengen mellom vern av verdensarv og næringsutvikling.