Redegjør videre omkring Haalands disk fra Femundløpet

Inger-marie Haaland

Inger-marie Haaland Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Norges Hundekjørerforbund kom 14. april ut med flere opplysninger omkring diskvalifikasjonen av Inger-Marie Haaland under årets Femundløp.

DEL

- Norges Hundekjørerforbund (NHF) ser behovet for å komme med ytterligere opplysninger i saken rundt diskvalifikasjonen av Inger-Marie Haaland under Femundløpet 2017. Saken har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier og i media. Vi mener saken er ensidige fremstilt og ønsker å klargjøre prosessene bak diskvalifisering i Femundløpet og overtredelsesgebyret ilagt fra Mattilsynet, starter redegjørelsen fra NHF.

Saksgang

Inger-Marie Haaland ble diskvalifisert fra F600 klassen under årets Femundløp, bakgrunnen for det skisserer NHF slik:

Saksgang for diskvalifikasjon i Femundløpet, løper 10
Inger-Marie Haaland ble diskvalifisert for brudd på løpsregelements punkt 2.1.:
2.1 Veterinærkontroll
Alle hunder som deltar i Femundløpet kan bli forlangt undergitt veterinærundersøkelse av løpsveterinær før, under og etter løpet. Dersom en eier/deltaker nekter å la en eller flere av sine hunder bli undersøkt skal spannet diskvalifiseres. Spann som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen kan diskvalifiseres av juryen. En hund som ikke blir godkjent under veterinærundersøkelsen, og deltaker ikke tar denne ut av spannet frivillig, kan diskvalifiseres av juryen. Dersom deltakeren ikke er enig med løpsveterinærens vurdering av hunden har deltakeren krav om en “second opinion” fra annen løpsveterinær, og sjefsveterinær skal kontaktes. En veterinærkontroll er obligatorisk på alle obligatoriske hvilesteder. Deltaker er selv ansvarlig at det blir gjort og bekreftet i veterinærhåndbok.

Inger-Marie Haaland anket avgjørelsen til forbundets sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget avviste anken fordi det per dags dato ikke finnes ankemulighet i vårt regelverk. Løpsjuryens avgjørelse er endelig i henhold til NHFs gjeldende regelverk, og sanksjonsutvalgets mandat og instruks gir ikke rom for å overprøve en jurydom. Det ble derimot påvist saksbehandlingsfeil, fordi utøver mente hun ikke fikk forklare seg for juryen i saken som endte med diskvalifikasjon. Styret i NHF besluttet at saken skulle tilbakeføres til løpsjuryen til ny behandling pga dette.

Regelbruddet som ligger til grunn for diskvalifikasjonen er knyttet til rapporter fra veterinærteamet om halt hund som utøveren ikke tok ut av spannet ved utkjøring fra sjekkpunkt Tolga, og at samme hund var halt ved målgang på Røros. Juryen la til grunn at de to aktuelle sakene

  1. utkjøring fra sjekkpunkt Tolga, og
  2. målgang i Røros,
    gjaldt en og samme utøver og en og samme hund (hund G). Sakene er av juryen derfor sett i sammenheng.

Etter nytt jurymøte den 29.03.17, hvor utøveren fikk anledning til å forklare seg på nytt, opprettholdt juryen sitt opprinnelige vedtak om diskvalifisering.

Grunnlaget for avgjørelsen i den fornyede behandling er som følger:
Juryen kan ikke se at det er fremkommet vesentlige nye momenter til saken etter samtale med Inger-Marie Haaland.

  • Juryen har tillit til sjefsveterinær for Femundløpet og veterinærkorpsets samlede kompetanse. Veterinærkorpset er faglig instans som juryen må forholde seg til i denne saken.
  • Juryen tar til etterretning at det er påvist saksbehandlingsfeil der utøver ikke ble innkalt til å forklare seg om det som skjer ved målgangen.

Interndokument

Sjefsveterinæren under Femundløpet reagerte på saksbehandlingen og hadde innsigelser til et interndokument, og mente at løpsveterinærene på Tolga ikke var blitt intervjuet, og at løpsjuryens avgjørelse om å diskvalfisere Haaland var fattet på for svakt grunnlag.

- Løpsveterinærene på Tolga ble innkalt og intervjuet, og juryen vurderte saken på nytt. Utøveren var på dette tidspunktet intervjuet om hele saken, heter det i redegjøreselen.

Dette interndokumentet ble ved en feil sendt til utøveren.

- Nevnte interndokument fra første saksbehandling ble dessverre sendt til utøveren ved en feil, hvor utøver ble informert umiddelbart om at interndokumentet skulle ses bort i fra. Interndokumentet har i ettertid blitt brukt i sosiale media som frikjenning for utøverens ansvar i forhold til det som har skjedd på sjekkpunkt Tolga. I denne sammenheng finner NHF det viktig å presisere at uavhengig av veterinærens råd har løperen alltid et individuelt ansvar for å ivareta sine hunder, sier NHF.

Haaland legger opp etter Femundløp-diskvalifikasjonen 

Mattilsynets rolle

I skrivet fra NHF redegjør de også for Mattilsynets rolle under hundeløp.

- Mattilsynet har som offentlig tilsynsmyndighet, uavhengig av Femundløpets prosess, ilagt Haaland et overtredelsesgebyr for brudd på dyrevelferdsloven. Tilsynets veterinærer vurderer saken selvstendig og uavhengig av Femundløpets veterinærkorps og løpsjury. Mattilsynet har i tilsynsrapporten nevnt at de hadde observert at det utspant seg en situasjon ved utkjøring fra Tolga samt gjort egne observasjoner av spannet til Haaland ved målgang som de fant urovekkende, og ba om innsyn i hennes saksdokumenter. Slik informasjon er Femundløpet pliktig til å gi i henhold til Lov om dyrevelferd, står det i redegjørelsen.

Mattilsynet har utarbeidet en rapport etter Femundløpet og der står det blant annet:

- Mattilsynet fant forhold som ikke er i tråd med regelverket. Vi minner om at dere har plikt til å følge regelverket på alle punkt. Vi har observert: Under Femundløpet oppstod det en situasjon med en av kjørerne som var bekymringsverdig. Dere uttrykte at det var uklarhet rundt varslingsplikten. Spørsmålene gikk på hvorvidt det var løpsledelse som skulle varsle Mattilsynet om mistanker om brudd på Lov om Dyrevelferd, eller om løpsledelsen skulle varsle Norges Hundekjørerforbund og som igjen skulle varsle Mattilsynet. Det ble i tillegg diskutert litt rundt hvilke situasjoner som skal meldes.

Haaland trekker seg fra Finnmarksløpet 

Videre utvikling

I en sluttkommentar i redegjørensenm ber NHF alle om å se framover for å utvikle hundkjøring-sporten videre og til de beste for både arrangører, deltakere og hunder.

- NHF ønsker å holde fokus på at arrangørene av våre terminfestede løp holder et høyt profesjonelt nivå, der det er få eller ingen negative saker om dyrevelferd.  Særlig langdistanse får god mediadekning og det gir positivt bidrag til sportens omdømme. Dette betyr ikke at det ikke er forbedringspotensiale, og NHF jobber stadig for forbedring av regelverket, for å ha dialog med Mattilsynet og for at vi selv skal kunne påvirke og forbedre utviklingen av sporten vår. Vinterens langdistanseløp har avdekket noen utfordringer som vi vil følge opp. Vi håper å se et stort engasjement på førstkommende forbundsting i juni, samt i sentrale ledd i NHF og ute i klubbene våre, og at alle forbundets medlemmer kan støtte opp om sportens videre utvikling, avslutter redegjørelsen.

Inger-Marie Haaland mener hun har blitt Femundløpets syndebukk 

Over én million så Femundløpet på TV 2 

Nivået i juniorklassen er så jevnt godt at det måtte loddtrekning til 

Tok bronse etter superetappe

Svensk løpsseier - kvinnelig norgesmester

Han vant løpet som 18-åring – søndag seiret Ola igjen 

Artikkeltags