Gå til sidens hovedinnhold

Hva betyr et styreverv i et aksjeselskap?

Spaltist Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger.

Generalforsamlingen velger et styre som gis oppgaver og fullmakt til å representere eiernes interesserer i en gitt periode.

Hva bør du tenke over før du påtar deg et styreverv?

Hvilke oppgaver har du som et styremedlem?

Alle typer aksjeselskaper må ha et styre ifølge aksjelovene (Aksjeloven og Allmennaksjeloven). Antall styremedlemmer i et selskap avhenger av ulike forhold som hva vedtektene for selskapet bestemmer, antall ansatte i virksomheten, om selskapet har bedriftsforsamling etc. Minstekravet er ett styremedlem, som da er styrets leder, i et ordinært aksjeselskap.

Det et stort antall styreplasser som skal besettes i norske bedrifter. Det er mange som før eller siden vil bli forespurt om å sitte i et styre. Det er en tillitserklæring å bli spurt om et slikt verv, og det oppleves ofte som spennende å få være med å lede en bedrift.

Før du stiller til valg som styremedlem

Du bør gjør grundige undersøkelser om selskapet før man i det hele tatt takker ja til styrevervet. Du bør sette seg inn i regnskapet, be om dokumentasjon på nåværende egenkapitalsituasjon, undersøke i Proff, Brønnøysundregisteret osv. Videre kan du be om innsyn i både i styreprotokollen for de siste år, samt i aksjeeierboken. Du bør også vurdere din habilitet og mulige interessekonflikter hvis du har relasjoner til andre selskaper.

Mange bedrifter har ca. 6 styremøter i løpet av et år, minimum bør være 4 styremøter. Et styremøte vies ofte strategiarbeid og kan foregå over 1-2 dager.

Kort om styrets oppgaver

Det er styret som er selskapets øverste ledelse. Dette innebærer at styret har ansvaret for å bidra til å utvikle selskapet videre. Denne delen av vervet kan nok for mange fortone seg som den mest interessante. Den viktigste delen av vervet er det som har med kontroll av selskapet å gjøre når det gjelder styreansvar. Det kan inntreffe at dårlig kontroll i selskapet medfører at andre blir utsatt for tap, for eksempel at det drives virksomhet for kreditors regning. Hvis det blir avdekket manglende kontroll ved en konkurs eller andre spesiell situasjoner kan ansvarssak bli reist mot styret.

Styrets ansvar er begrunnet med en plikt til å føre kontroll med selskapet for å unngå slike situasjoner, samt en plikt til å begjære oppbud når selskapets økonomiske situasjon tilsier det.

Styrets kontrollfunksjon

Kontrollfunksjonen er lovregulert. Styret skal blant annet sørge for forsvarlig organisering av selskapet, hvilket innebærer at selskapet må ha klare ansvarslinjer, gode og tilstrekkelige kontrollrutiner og ansatte med den faglige kompetansen som skal til for å utføre sine oppgaver. Styret skal også til enhver tid forvalte selskapets økonomi, herunder selskapets egenkapital. Egenkapitalen må alltid være forsvarlig, og styret har en handleplikt om den blir uforsvarlig lav. En viktig del av kontrollfunksjonen ivaretas ved at det føres løpende tilsyn med den daglige ledelse.

Daglig leder skal for eksempel minst hver fjerde måned rapportere om utviklingen i selskapet. Styret kan imidlertid ikke passivt sitte og vente på å få servert alle nødvendige opplysninger fra daglig leder, men må selv aktivt skaffe informasjonen til veie. Denne aktivitetsplikten gjelder hele tiden, men er dynamisk i den forstand at den forsterkes hvis selskapet går dårlig. Styret er i det hele tatt forpliktet til å ta initiativ og gjennomføre alle nødvendige undersøkelser for å ivareta kontrollfunksjonen på en betryggende måte.

Styrets ansvar

Styrets medlemmer kan bli personlig erstatningsansvarlige for sine handlinger eller unnlatelser av å handle. Selv uaktsom overtredelse av aksjelovens bestemmelser kan medføre straffansvar, dog slik at fengselsstraff forutsetter skjerpende omstendigheter.

Kravet for å komme i ansvar er at man har opptrådt uaktsomt, altså at man burde ha skjønt at handlingen/unnlatelsen kunne medføre et tap for den eller de skadelidte.

Styrets ansvar er kollektivt og solidarisk. Ofte rettes et ansvarskrav mot den av styremedlemmene med størst personlig formue. Denne må så søke regress hos resten av styrets medlemmer.

Det er også en mulighet til å tegne en styreforsikring for styret. Det gjøres i liten grad av mindre selskaper.

Hvordan unngår man så å havne i økonomisk ansvar som styremedlem?

Det viktigste man kan gjøre for å motvirke å komme i ansvar som konsekvens av styrevervet er selvfølgelig først og fremst at man er kjent med grunnleggende regler og krav til formalia, samt gjør en samvittighetsfull jobb. Man må følge med på hva som skjer i virksomheten, stille kritiske spørsmål ved virksomheten, kreve undersøkelser når det er nødvendig, skaffe til veie nødvendig dokumentasjon osv.

Det er videre av avgjørende betydning at man hele tiden dokumenterer hva styret foretar seg i styreprotokollen, ikke minst ved å protokollere innsigelser man måtte ha mot styrets beslutninger.

Les også

Oppretter base med styremedlemmer: – Bedrifter i regionen kan ha stor nytte av nye kandidater

Les også

Etterlyser flere kvinner i styreverv: - Det viktigste er et engasjement

Kommentarer til denne saken