Det er skoler som i begynnelsen av desember, muntlig eller på tekstmelding, fikk beskjed fra fylkesadministrasjonen at man i 2023 måtte regne med et budsjett nesten 20% lavere enn for 2022. Personalet ble orientert om dette i begynnelsen av januar. Da ble også hovedtillitsvalgte i fylket orientert av arbeidsplasstillitsvalgte.

Et budsjettkutt i denne størrelsesorden kan føre til oppsigelser av mange ansatte.

Utdanningsforbundet Innlandet finner det sterkt kritikkverdig at arbeidsgiver ikke informerer de hovedtillitsvalgte på fylkesnivå om en så dramatisk situasjon. Hovedavtalen §1.4.1 sier om driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser at «arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd».

Utdanningsforbundet Innlandet har i brevs form 11. januar meddelt fylkeskommunedirektøren (fylkesrådmannen) vår oppfatning av brudd på Hovedavtalen og bedt om 1) konkret informasjon om hva som er bakgrunnen for situasjonen som har oppstått, og 2) kunnskap om når dette ble oppdaget. Fylkeskommunedirektøren har i dag, 23. februar, fortsatt ikke besvart vår henvendelse.

Denne dramatiske situasjonen handler ikke bare om avtalebrudd og håndtering av tall på et regneark, det handler i størst grad om de menneskelige og arbeidsmiljømessige konsekvensene. Ansatte blir redde for å miste jobben, og det blir stor uro i kollegiet. Det går utover arbeidshverdagen og det de ansatte egentlig skal være opptatt av.

Vi er sterkt kritiske til den mangelfulle prosessen i denne alvorlige saken. Vi forventer at fylkeskommunen løser den oppståtte situasjonen på en god måte for sine ansatte, og at arbeidsgiver i framtida opptrer forutsigbart og profesjonelt.

Utdanningsforbundet Innlandet ved

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder

Tore Hølmo, hovedtillitsvalgt

Marit Juvem, hovedtillitsvalgt

Siri Sandstedt Ringen, hovedtillitsvalgt

Roger Hansen, organisasjonstillitsvalgt

Gry Rollag Føsker, organisasjonstillitsvalgt