Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor går ikke kvinnene på jakt?

I Os var det 250 registrerte jegere i fjor. Bare 35 av dem var kvinner.

Formannskapet i Os får seg forelagt målsetting for hjortevilt i kommunen i åra 2021-2024.

I saksframlegget går det fram at jaktutøvelse er en populær aktivitet i Os. I fjor ble det registrert 250 jegere, fordelt på 215 menn og 35 kvinner som har jaktet hjortevilt eller småvilt. Dette er kun personer som har folkeregistrert adresse i Os kommune.

– Den kommunale målsettingen har også et delmål om å øke andelen kvinner som utøver hjorteviltjakt. Dette er et mål som både kommunen og de ulike valdene skal jobbe sammen om. I tillegg skal det jobbes for å øke rekrutteringen, står det å lese i saksutredningen.

Elgstammen

Bestanden av elg anses i følge rådmannen å ligge på et bærekraftig nivå.

– Men det må nevnes at Os kommune ikke har en stor helårsstamme, men deler denne med flere kommuner. Beitegrunnlaget kan være på et helt annet nivå i andre deler av bestandens utbredelse. Det er derfor viktig å jobbe for økt samarbeid og om mulige prosjekter som kan være med å finne ut mer hvordan statusen er for elg i regionen. Dette for at man kan drive med enda mer kunnskapsbasert forvaltning, skriver kommunedirektøren i saksframlegget.

En annen målsetting er å få ned elgpåkjørsler på vei og bane.

– I 2020 hadde man en avgang av elg på seks prosent av jaktuttaket til vei og bane, samt andre årsaker som sykdom og skader. Det må jobbes med å få til mer veikanthogst for å senke trafikken av vilt over enkelte veistrekk, står det i saksutredningen.

Hjort og rådyr

Man vet ikke så mye om bestandsstørrelsen for hjort og rådyr, men det registreres en høyere andel hjort i kommunen enn tidligere. For rådyr antas det at bestanden ikke har vært like høy som i dag.

– Det er ennå ikke registrert påkjørsler av hjort i kommunen, men rådyr var i 2020 høyest representert i antall påkjørsler på vei og bane med 14 individ som døde på stedet eller ble avlivet etter påkjørsler. Hvor mye av den totale bestanden dette representerer vet man ikke, siden det ikke er et eget system for registrering av sett-rådyr, skriver kommunedirektøren.

Det konkluderes med at den kommunale målsettingen for hjorteviltforvaltning skal være forutsigbare og stabile over lengre tid.

– Samtidig må de kunne oppdateres i forhold til bestandsutvikling, ny kunnskap og eventuelle uforutsette endringer, skriver kommunedirektøren i saksutredningen.

Saken er redigert etter første publiseringen.

Kommentarer til denne saken