Etter behandlingen i Planrådet ble et av medlemmene sitert i Retten 17.10. med følgende: «Positivt med boligbygging andre steder enn vi er vant til.»

Dette viser at en høring om sammenblanding av nye boliger i etablerte hytteområder, kan bli illusorisk. I såfall et hån mot alle hytteeiere i Røros kommune.

I WIKIPEDIA beskrives: Ordet «hytte»: «Det norske ordet «hytte» viste opphavleg til et mindre hus, som husmannsplassar. I dag bruker ein i hovudsakleg ordet om mindre, frittliggande feriebustader som ligg ute i naturen.»

I planområdet var det tidligere tegnet inn et hytteområde og samtidig skisserte et større område i skråningen på motsatt side av Dalsveien. Alle i naturen.

De eksisterende hytteområdene har vært omfattet av en stor grad av fortetting, i seg selv en foringelse av den etablerte hytteopplevelsen. Den foreliggende reguleringsplanen med en senere større utvidelse, bryter inn med ny struktur og vil danne en ny bydel med familieboliger helt inntil og midt i de godt etablerte hytteområdene.

Det vil utvilsomt føre til store omveltninger visuelt og støymessig, for alle de nærliggende områdene, Pinstiveien med Gråberga, Rundtjønna, Ryveien, Dalsveien, Mølmannsdalen og Påsken.

Boligområdet ligger så langt fra Sentrum at det vil bli bilbasert, med trafikk hele døgnet. Adkomstveier og hele uteområdet vil måtte bli belyst og uteaktivitet med mye naturlig støy, vil foregå hele dagen, hele uken. Og for å forsterke utstrekningen på boligområdet med synlighet mot Sentrum, er det tegnet inn tre boliger på et høydedrag i krysset Dalsveien Ryveien. Disse vil fremstå som et visuelt symbol på Røros kommune sin manglende ivaretakelse av hytteområder og sitt forhold til hyttefolket som ofte blir fremstilt som et ekstra medlem av Rørosfamilien.

Å kombinere et boligområde med fritidsboliger vil være helt ødeleggende for oss som har fast bopel med naboer tett på og som har hytte for bruk i rekreasjonøyemed.

At Røros kommune vil legge et helt nytt boligområde ca. 3-4 km fra Sentrum, butikker og skoler, er i strid med alle mål om å redusere klimaavtrykket, å begrense biltrafikk og forurensning. Dette er også en side ved reguleringsplanen kommunen må ta stilling til.

Vi ber på det sterkeste om at reguleringsplanen for boliger i dette området legges bort!