Rovviltnemnda i Hedmark utvidet jervekvoten fra 16 til 22 dyr. Naturvernforbundet har klaget og ber Klima- og miljødepartementet (KLD) stoppe jakta.

– Rovviltnemnda gjør vedtak i strid med tidligere klagebehandling gjort av Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratets faglige anbefalinger. Dette er svært oppsiktsvekkende, uttaler Arnodd Håpnes til Arbeidets Rett.

Håpnes er fagleder naturmangfold i Naturvernforbundet.

Lisensjakta på jerv var over 9. desember. Da var de 16 jervene på kvoten i Hedmark felt. Opprinnelig satte nemnda en kvote på 20, men ble overprøvd av Klima- og miljødepartementet som reduserte den til 16. Nemnda bestemte seg for å gi en ekstrakvote 14. desember, og åpnet for å felle ytterligere tre jerver i de beiteprioriterte områdene, og dessuten tre jerver i ulvesonen.

Nemnda ville i sitt første vedtak ha med mulighet til å felle fem jerver i ulvesonen. Dette satte KLD foten ned for, og begrenset fellingen til de beiteprioriterte områdene i Hedmark.

Da nemnda på ny åpnet for felling i sonen, var det med begrunnelse i at det er tatt sau også i ulvesonen, og at totalbestanden er så høy at det i lengden ikke er mulig å la være å ta ut jerv i ulvesonen.

Gikk rett til Elvestuen

Naturvernforbundet skriver i klagen at en stans i jakta gjennom å gi klagen oppsettende virkning er det eneste virkemiddel de har for å kunne etterprøve vedtaket gjennom demokratisk prosess uten at konsekvensene blir irreversible skader på jervebestanden i regionen.

– Vi minner om at lisensjaktperioden varer til 15.2. Naturvernforbundet er kjent med at det i utgangspunktet er nemnda som er førsteinstans for behandling av klager, men i denne saken er tiden svært avgjørende slik at vi ber deg gripe inn allerede i dag for å gi klagen oppsettende virkning og innføre jaktstans inntil klagen er formelt behandlet, skriver Naturvernforbundet til klima- og miljøminister Ola Elvestuen 18. desember.

Allerede samme dag ble det igjen felt jerv i Hedmark, denne gangen øst for Glåma i Åmot, innenfor sonen. Det står nå igjen to jerver på kvoten her, og tre i de beiteprioriterte områdene.

Naturvernforbundet mener rovviltnemnda i Hedmark utviser en uakseptabel forvaltningspraksis, og hevder nemnda øker kvoten i strid med Miljødirektoratets tidligere anbefalinger.

Rovv iltnemnda økte jervekvoten i Hedmark enda mer

Rovviltnemnda møtes for å se på utvidelse av jervekvoten i Hedmark

Jervekvoten er fylt i Hedmark. Jerv nummer 16 ble felt søndag

Over bestandsmålet

Sekretariatet til rovviltnemnda, som er miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, anbefalte en ekstrakvote på fire jerver, men ingen jakt i ulvesonen. Nemnda gikk for seks jerver; tre utenfor og tre inne i sonen.

Bestandsmålet for jerv i Hedmark er på fem ynglinger i året. I 2018 var det 15, mens snittet for de tre siste årene er i overkant av ti.

Naturvernforbundet viser til at Miljødirektoratet i sin faglige anbefaling mente at et uttak på 20 jerver ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for at bestandsmålet nås i 2019.

Nemnda mener det foreligger ny informasjon, og peker på at uttak av kvoten på de 16 jervene har skjedd rekordraskt, noe de mener tilsier en betydelig jervebestand. Nemnda har også merket seg at det er skutt kun fire hunndyr, og at det derfor er potensial for mange ynglinger neste år. Jerven som ble felt i Åmot nå sist, var ei tispe, slik at antall felte hunndyr nå er fem.

Siste nytt om jervejakta onsdag 19. desember, er at det er felt jerv i ulvesonen også i Åsnes. Dermed er det igjen ett dyr i sonen.

Felte jerver i Hedmark 2018-19

Opprinnelig var kvoten på 16 dyr, og da det siste dyret var felt 9. desember, stanset jakta. Rovviltnemnda ga deretter en ekstrakvote på seks dyr. Slik har sesongens lisensjakt på jerv i Hedmark forløpt ifølge Miljødirektoratets Rovbase:

 • 22.9: Svartåsen i Hodalen i Tolga. Tispe på 10 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 7.10: Rognvorda i Stor-Elvdal. Hannjerv på 15 kg, voksen.
 • 9.10: Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen.
 • 14.10: Litlseteråsen i Engerdal. Hannjerv på 16 kg, 2,5 år eller eldre.
 • 25.10: Grønfjellet i Tynset. Hannjerv på 14,5 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 27.10: Vesletjønnvorda i Alvdal. Tispe på 8,4 kg, voksen.
 • 28.10: Horta i Stor-Elvdal. Hannjerv på 16,6 kg, voksen.
 • 11.11: Imsdalen i Stor-Elvdal. Hannjerv på 14,3 kg, voksen.
 • 15.11: Gaupskardet i Alvdal. Tispe på 11,2 kg, voksen.
 • 20.11: Rognvorda i Stor-Elvdal. Tispe på 11,1 kg, voksen.
 • 27.11: Lomnesvorda i Alvdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen
 • 28.11: Hobde i Tynset. Hannjerv på 13,2 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 2.12: Limåsen i Alvdal. Hannjerv på 14,3 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 4.12: Elgvasslien i Folldal. Hannjerv på 13 kg, alder usikker.
 • 4.12: Danseren i Ringsaker. Hannjerv på 13,9 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 9.12: Vest for Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,5 kg, voksen.
 • 18.12: Bakmyra i Åmot. Tispe på 9,2 kilo, alder 1 år.
 • 19.12: Jerv felt øst for Glåma i Åsnes kommune.
 • 20.12: Gammeldalen i Tynset. Hannjerv på 12,1 kg. Anslått til 0,5 år gammel.
 • 21.12: Jerv felt i Våler.
 • 23.12: Én jerv felt i Folldal og én i Engerdal. I Folldal var det en voksen hannjerv på 13,4 kg.