Vil ta jerven ut av Forollhogna

JERVEN UT: Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at det ikke skal være ynglende jerv på nordsida av Forollhogna. Dermed er de på linje med nemnda i region 5 (Hedmark). Ikke alle i nemnda var enige i at jerven skal ut av Forollhogna. Arkivfoto: Trond Løvmo

JERVEN UT: Rovviltnemnda i region 6 har vedtatt at det ikke skal være ynglende jerv på nordsida av Forollhogna. Dermed er de på linje med nemnda i region 5 (Hedmark). Ikke alle i nemnda var enige i at jerven skal ut av Forollhogna. Arkivfoto: Trond Løvmo

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Flertallet i rovviltnemnda i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal vil ha jerven ut av Forollhogna.

DEL

I dag er det mål om jerveyngling på nordsiden, mens det på hedmarkssiden ikke er det.

Forollhogna ble igjen en het potet da rovviltnemnda i region 6 reviderte forvaltningsplanen nylig. Fire av de seks medlemmene stemte for å ta Forollhogna ut av forvaltningsområdet for jerv.

– Ett av Trøndelags viktigste beiteområder. Å ta vare på beitekulturen der er viktig, sier nemndleder Gunnar Alstad (Sp) til Retten.

En av de to nemndmedlemmene som ikke var enige i Forollhogna-grepet er Ida Marie Bransfjell fra Sametinget. Hun og nemndkollega Mattias Jåma tok protokolltilførsel på at de mener det fortsatt skal være jerv i Forollhogna.

Bransfjell begrunner i en melding til Retten sitt syn med flere momenter. Hun nevner tamrein versus villrein, rovdyrpress på kalvingsland, og økt press på sørsamisk næring og kultur. Hun nevner også dyrevelferden.

Av saksutredningen går det fram at alle sørsamiske aktører i høringsrunden var negative til å ta ut Forollhogna. De mener det vil medføre økt rovdyrpress på reindrifta, og at det tas mer hensyn til sau enn rein.

– Det ligger egne retningslinjer for hvordan vi skal handtere skadesituasjoner i kalvingsområder for tamrein. Vi innser at reindrifta vil være i et jerveprioritert område, men da må vi ordne det slik at kalvingsområdene i alle fall er skjermet, sier nemndleder Alstad.

Nytt er det også at bestandsmålet på jerv skal regnes for hele det nye Trøndelag og ikke deles i nord og sør lenger. Sju jerver er bestandsmålet, og Alstad skisserer kvoter på grunnlag av skadesituasjonen, og at reindrifta skal prioriteres spesielt. Planen skal nå til faglig gjennomgang i Miljødirektoratet.

Heller ikke sekretariatet anbefalte å ta Forollhogna ut av forvaltningsområdet for jerv. Dermed er de på linje med blant annet bonde- og smårbrukarlag og Røros Sau og Geit.

Naturvernorganisasjonen WWF poengterte i høringsrunden at å ta Forollhogna ut strider mot verneformålet for nasjonalparken.

Beitelag, noen av landbrukets faglag, nasjonalparkstyret i Forollhogna, rovviltnemnda i Hedmark, kommunene Midtre Gauldal, Rennebu, Holtålen og Røros, og dessuten Mattilsynet, vil derimot ikke ha Forollhogna som jerveområde.


Artikkeltags