Sivilforsvaret tester signalet «Viktig melding – søk informasjon», der signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Rundt om i landet er det cirka 1250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester varslingsanlegg for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps kartløsning kan du se hvor varslingsanleggene befinner seg.

DSB jobber nå sammen med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner. Denne løsningen vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område. Løsningen skal være et supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.