En hytteeier i Holden statsallmenning vil sette opp frittstående solcelleanlegg. Grunneier Statskog sier ja, men kommunedirektøren innstilte på avslag. Nå har et flertall i formannskapet i Holtålen stemt for å gi dispensasjon og tillatelse til å sette opp et frittstående solcelleanlegg.

Hytteeieren har søkt om å få sette opp 24 kvadratmeter frittstående solcellepaneler. Konstruksjonen til solcellepanelene er planlagt plassert omtrent 19 meter nord for hytta.

Endringsforslag la fra følgende endringsforslag i saken:

«Holtålen kommune viser til saksopplysningene og gir med hjemmel i plan og bygningslovens § 19–2 dispensasjon til etablering av frittstående solcelleanlegg i tilknytning til GID 301/1/2, da beskrevet behov og foreslåtte plassering tilsier at fordelene med dispensasjonen anses å være større enn ulempene tiltaket medfører.»

Forslaget fikk seks av sju stemmer.

Det presiseres i vedtaket at saken vurderes ut fra følgende spesifikke omstendigheter:

  • Fritidsboligen er beliggende i LNF spredt i kommuneplanens arealdel, og uten realistiske alternativer for offentlig energitilknytning.
  • Fritidsboligen er av den utforming og utførelse at ordinære takmonterte paneler framstår som et mer uheldig alternativ jf. PBL § 29–2.
  • Tiltaket etableres ikke i et område med spesifikke utfordringer knyttet til beitebruk, reindrift eller særskilte kulturelle verdier.

Det er satt flere vilkår for dispensasjonen som hytteeieren må følge:

– Anlegget skal etableres som omsøkt, og i tråd med retningslinjer gitt av grunneier. Dersom eiendommen i framtiden innen rimelighetens grense kan tilknyttes en offentlig energikilde, skal eiendommen tilknyttes denne energikilden og omsøkte solcelleanlegg demonteres, så lenge kommuneplanens arealdel og/eller særskilte reguleringsplaner ikke legger føringer for permanente, frittstående solcelleanlegg.