Tirsdag kveld holdes det ekstraordinært årsmøte i selskapet Destinasjon Røros (DR). På dagsorden står saken om å avvikle selskapet i tråd med avgjørelsen på årsmøtet i vår. Ved en slik beslutning avholdes det et stiftelsesmøte for et nytt selskap umiddelbart etterpå.

Destinasjon Røros har jobbet grundig med strategien over tid. Det handler både om å forankre og begrunne hvorfor det er nødvendig med endringer, og hva det vil innebære for ei næring som både før og gjennom pandemien har tatt behovet for omstilling på alvor.

Destinasjonsselskaper over hele landet har fått merkelapp på seg som «lim», overbygninger og regionale aktører. Å drive markedsføring er dyrt og få lykkes alene. Sammen står en sterkere, ikke bare fordi flere kan ta sin skjerv av regninga, men også fordi tilbudet blir så mye bredere. Det har private og offentlige aktører i vår region forstått for lengst, også innenfor reiselivet.

Selskapet som er planlagt avviklet favner i dag om lag 120 medlemmer og de fem kommunene Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal. Tidligere styreleder i Destinasjon Røros, Hilde C. Solheim har pekt på samarbeidskulturen som kanskje det største fortrinnet, når en skal forklare suksessen man har på mange områder. Hun formidlet at sett utenfra har det gode samarbeidet skapt noe mer, nemlig en felles forståelse av kvalitet og autentisitet.

Da DR skulle stake ut kursen framover etter pandemien, så de behovet for å etablere konkrete og dokumenterbare mål på hvilken omsetning reiselivet representerer for regionen. Det ble gjort en analyse av de økonomiske verdiene som tilreisende turister legger igjen til de næringene som er direkte leverandører til reiselivet, herunder overnattings- og serveringsvirksomheter, leverandører av kulturopplevelser, transport, formidling, samt handel. I tillegg til DR-kommunene, ble Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal og Folldal inkludert i analysene.

Allerede her ser en at selskapet tar ansvaret med å følge opp utfordringene i den nasjonale reiselivsstrategien, og peker på hvorfor og hvordan de skal nå ut i enda flere lokalsamfunn og regioner. Analysen av forbruk og ringvirkninger av reiselivet i Rørosregionen viste at om lag hver tredje arbeidsplass i regionen er finansiert av turistbasert forbruk.

Kort sagt; de tilreisende representerer en vesentlig del av det samlede forbruket i regionen. I sum rundt en halv milliard kroner hvert år, ifølge analysen. Beløpet er fordelt med litt under halvparten til overnatting. Det resterende til detaljhandel, servering, billetter, transport og andre aktiviteter.

Røros og regionens fortrinn er verdensarven, og nærhet til natur og kultur. Reiselivssjef Tove Martens peker også på at vi har kommet langt med å utvikle mat som et interessefelt innen reiseliv. Videre at det er så mange innfallsporter til regionen. Hit kan du komme fra de fleste himmelretninger, via fly, tog, buss og bil. En rundtur som favner Lillehammer, Oppdal, Trondheim og Røros, er et godt eksempel på det framtidas tilreisende kan finne interessant. Slaget om framtidas omsetningskroner står ikke lokalt.

– Fjord og nord, det kommer vi aldri til å bli. Det skal vi heller ikke være, for vi skal være det vi er og har, understreker Martens. Hun understreker at analyser av søketall på internett viser at Røros med omkringliggende tilbud befester sin posisjon som reiselivsmål. Konkurransen er ikke innad i regionen, men mellom regioner, landsdeler og land.

I den forbindelse er det verdt å nevne at Innlandet fylkeskommune har bidratt med en kvart million kroner som gjør det mulig å bygge en ny plattform for digital kommunikasjon og markedsføring for reiselivsselskapet vårt. Slik skal regionen bli enda synligere og sterkere i kampen om framtidas kunder og kroner, kunnskap og kompetanse.

Nasjonal Reiselivsstrategi 2030 har høye ambisjoner om at reiselivet skal være en betydelig samfunnsutvikler som bidrar til spennende jobber og attraktive lokalsamfunn over hele landet. Undersøkelser viser at de som klarer seg best, er de som evner å slå seg sammen, stå sammen og utvikle seg sammen.

Vår erfaring er at DR har vist gang på gang at selskapet evner å snu seg når det trengs. De har løftet næringa videre ved å stå støtt i det vi har å tilby sammen, kombinert med faglig dyktighet, lite synsing og høy prestasjon.

Det er dette de nå tilbyr tidligere medlemmer og forhåpentligvis mange nye – både innen flere næringer og i en utvidet geografi både sør, nord, øst og vest for oss. Det er bestemt at selskapet får nytt navn, og det skal bli et samvirkeforetak der medlemmene også er eiere. Når en monark går bort, overtar den neste i samme øyeblikk. Herav uttrykket Kongen er død – Leve Kongen.

Slik blir det forhåpentligvis tirsdag kveld.

Nå handler det om at regionen kjenner sin besøkelsestid og stiller opp da Destinasjon Røros skal legges ned, og tar del i utformingen av det nye selskapet som skal leve videre. Det selskapet sikrer synlighet, sysselsetting og verdiskaping for langt flere enn reiselivsnæringa.

Leve det regionale samarbeidet som framsynte folk byr på!