Generalforsamlingen i Ren Røros onsdag kveld behandlet et forslag fra noen av A-aksjonærene om å endre navn på selskapet. De ønsket at selskapets foretaksnavn skal være Røros E-verk AS i stedet for Ren Røros AS.

Forslaget falt etter en debatt med innlegg både for og mot å endre navnet på selskapet. Røros kommune er største eier, så da ordfører Isak V. Busch hadde formidlet at de ville beholde navnet Ren Røros var i grunnen slaget tapt for motstanderne.

Det fikk A-aksjonær og tidligere ordfører i Røros, John Helge Andersen, til å utbryte:

– Med de signaler som er framkommet føler jeg meg som en venstremann. Man vinner debatten, men taper avstemmingen, sa han lakonisk.

La fram alternativt forslag

Ordfører Isak V. Busch poengterte at han ønsket å vite hvilke konsekvenser, hvilke kostnader og arbeidsomfang en slik endring vil medføre, før generalforsamlingen eventuelt skal ta stilling til dette.

Han la fram et alternativt forslag til vedtak om at generalforsamlingen skulle be styret utrede kostnader og mulige positive og negative konsekvenser ved et eventuelt navnebytte som skissert i innmeldt sak fra a-aksjonærer til ordinær generalforsamling 2022. Dette skulle så legges fram for eierne i løpet av 2022.

A-aksjonær og tidligere styreleder i selskapet, Per Morten Hoff, viste til at han var med i styret da navne-endringen ble vedtatt, og redegjorde for bakgrunnen slik han så det. Han mente videre at dette knapt er en sak for en generalforsamlingen.

Les også

Navnet skjemmer ingen

– Dette bør styret holde tak i, framførte Hoff, og erklærte at han ikke ønsket å støtte en navneendring.

Hans Vintervold, tidligere Ap-ordfører og tidligere styremedlem i selskapet var på generalforsamlingen som A-aksjonær. Han tok ordet og gratulerte administrasjonen og styret med et godt resultat. Tidligere i møtet var det fremmet ønske om å behandle en sak vedrørende konsesjonskrafta, men dette ble frarådet av møtet da saken ikke sto på saklista til behandling. Det ble imidlertid orientert om saken.

– Konsesjonskrafta har så mye juss i seg at jeg er glad for at det ikke ble noen sak til behandling om det, kommenterte Vintervold, som avsluttet innlegget sitt med å ytre at han er veldig godt fornøyd med navnet Ren Røros og ville stemme mot endringsforslaget.

John Helge Andersen kommenterte ordførerens alternative forslag til vedtak som gikk på å utrede konsekvensene av navneendring. Andersen mente det ville være feil å komme med et forslag der og da som det skulle stemmes over i møtet, all den tid deres ønske om å behandle en sak om konsesjonskrafta ble avvist.

Ordfører Isak V. Busch trakk sitt alternative forslag.

Avslutningsvis i møtet inviterte administrerende direktør Arnt Sollie A-aksjonærene til tettere dialog om eierskapet i selskapet. Tidligere Røros-ordfører og A-aksjonær Even Erlien responderte positivt på dette, og sa at han ønsker at A-aksjonærene organiserer seg.

Hør Erlien og Sollie her:

Even Erlien, en av a-aksjonærene i Ren Røros, kom med en utfordring til Ren Røros under onsdagens generalforsamling om at alle eiere må informeres på lik linje. Han ønsker også at a-aksjonærene organiserer seg. Administrerende direktør i Ren Røros Arnt Sollie, er positiv til forslaget og inviterer til bedre kommunikasjon og dialog. - De viser et veldig stort engasjement, og det er bra, sier han.

- Radbrekking av språket

Innledningsvis redegjorde A-aksjonær Jan Erik Øvergård for bakgrunnen for noen av A-aksjonærenes forslag til vedtektsendring. Han kalte navnet Ren Røros en radbrekking av språket, og fikk applaus fra salen da han var ferdig.

Sollie svarte med å redegjøre for prosessen der en gikk fra å være Røros E-verk til å være konsern. Han viste til eksempler på selskaper som har fått underkjent navneforslagene sine i forbindelse med lovendringen og pålegget om selskapsmessige skiller.

Administrasjonen redegjorde for at Røros E-verk ikke var egnet som konsern-navn i pågående endring i energibransjen. Røros E-verk Nett AS ble beholdt for nettvirksomheten. Ren Røros som konsern-navn ble vedtatt etter en omfattende prosess med involvering av ansatte, styre og eiere. Ren Røros ble valgt på generalforsamling i 2019.

Ren står egentlig for Ren Energi (eller Renewable Energy på engelsk). Det ble påpekt at en lyktes å beholde Røros-navnet både i konsern og nettselskap.

Administrerende direktør framholdt at de får mye positive tilbakemeldinger på selskapsnavnet utenfor Røros.

Det ble stemt over navneendringen. Opptellingen viste at det ble avgitt 700 stemmer fra A-aksjonærene for navneendring. Flere av de frammøtte A-aksjonærene stilte med fullmakt til å stemme på vegne av andre.

Ved kontratelling ble det fastslått at det var 21.947 stemmer mot. Av disse var det 367 som representerte A-aksjonærer, mens 21.580 B-aksjer eies av Røros kommune.