Bælinga kraftverk

Mulig kraftverk: Her ønsker Gauldal Energi å bygge ut kraftverk.

Mulig kraftverk: Her ønsker Gauldal Energi å bygge ut kraftverk.

Artikkelen er over 2 år gammel

Gauldal Energi har søkt NVE om tillatelse til å bygge Bælinga kraftverk i Holtålen kommune.

DEL

Elva Bælinga ligger i det vernede vassdraget Gaula. Der ønsker nå Gauldal Energi å bygge kraftverk, og det er presentert et utbyggingsalternativ.

– Installasjonen vil være 1,0 MW og estimert årsproduksjon 8,0 GWh. Vannveien utføres som tunnel og nedgravde rør. Kraftstasjonen skal ligge i dagen. Det er ingen planer om overføring av nabofelt eller endringer av magasinene Storbælingsjøen og Litjbælingsjøen i forbindelse med denne utbyggingen. Kraftverket vil gi kraft til 400 husstander, og det antas at anleggsarbeidet vil tilfalle lokale og regionale firmaer, står det i konsesjonssøknaden fra Gauldal Energi til NVE datert 24. april i år.

Ber om avslag 

Utnytte vannressursene

I begrunnelsen for tiltaket skriver Gauldal Energi at grunneiere og fallrettighetshavere ønsker å utnytte vannressursene i Bælinga til kraftproduksjon og at hovedgrunnen for at det søkes om konsesjon for utbygging av Bælinga kraftverk, er å utnytte den lokale ressursen som ligger i vannkraftpotensialet i vassdraget.

For å føre vannet inn i kraftanlegget må det bygges en tunnel. Her skisseres to alternativer i søknaden. Alternativ 1 med en 750 meter lang tunnel med tverrsnitt på 12–18 kvadratmeter. Alternativ 2 er en sjakt på 1000 meter med en diameter på 0,7 meter. Det er det første alternativet som er videreført i søknaden.

Fylkesmannen varsler innsigelser 

Over 40 millioner kroner

Selve kraftstasjonen vil bygges på bredden av Holda 450 meter fra der Bælinga renner ut i Holda. Bygget vil være på mellom 60 og 80 kvadratmeter men er ikke ferdig utformet på dette tidspunkt.

Antatt kostnad på utbygging med tunnel, alternativ 1 over, er 46,2 millioner kroner. For alternativ 2 er kostnaden stipulert til å bli 41,6 millioner kroner.

Inntak og vannvei vil ligge innenfor området med vårbeite, høstvinterbeite og vinterbeite for reindriften til Gåebrien sijte. Inntaksområdet og kraftstasjonsområde vil gi permanente arealbeslag, men begge deler ligger nære eksisterende vei og hytter og vil slik sett ha liten skremselseffekt på reinen sies det i rapporten som er utarbeidet i forbindelse med konsesjonssøknaden.

Artikkeltags