Ja til mer kraftutbygging i Einunndalen

Einunna renner i dalbotn. Rett utenfor bildet i høyre hjørne, er dagens Markbulidam.

Einunna renner i dalbotn. Rett utenfor bildet i høyre hjørne, er dagens Markbulidam. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fredag ble det gitt tillatelse til økt regulering av Markbulidammen og bygging av et nytt Einunna kraftverk. Produksjonsøkningen tilsvarer årsbruket til om lag 2400 husholdninger.

DEL

Glommens og Laagens Brukseierforening og Østerdalen Kraftproduksjon AS har fått tillatelse til økt regulering av innsjøen Markbulia, bygging av et nytt Einunna kraftverk i Folldal i Hedmark, samt å bygge en ny 66 kilovolts (kV) kraftledning fra Einunna kraftverk til Alvdal trafostasjon.

- Sju meters økning av reguleringshøyden i inntaksmagasinet Markbulia og nytt Einunna kraftverk vil gi en produksjonsøkning på om lag 48 gigawattimer (GWh) årlig. Det tilsvarer årsbruket til om lag 2400 husholdninger, opplyses det i en pressemelding fra Regjeringen.

Einunna kraftverk har inntaksmagasin i Markbulia, som i dag har en reguleringshøyde på 4,79 meter. Utvidelsesprosjektet som nå planlegges vil ifølge informasjonsbrosjyre fra utbygger gi større reguleringshøyde på inntaksmagasinet og et mer effektivt kraftverk. Det nye reguleringsmagasinet vil danne et vannspeil som ligger drøye 10 meter høyere enn dagens vannspeil.

Dagens kraftverk i Einunna har en årsproduksjon på 64 GWh. Det er til sammenligning omlag en tredel av produksjonen ved det eventuelle Tolga kraftverk.

Konsesjonssøknaden ble sendt NVE i 2007. NVE vendte tommelen ned, og også kommunestyret i Folldal fulgte NVE. 

NVE sa nei til stor dam i Einunndalen, men Ikke gitt opp Einunna-bygging

Ikke gitt opp Einunna-bygging Stein Solbu: Håper på utbygging

Innbyggerne har også engasjert seg i saken, og det førte blant annet til "kraftkamp" i Folldal, da daværende varaordfører Ståle Støen reagerte sterkt på at rådmannen støttet en aksjon iverksatt av Kjell Brennodden

Naturvernforbundet har også bedt om nåde for Einunna og Folldal Ap har krevd kraft-forhandlinger

Det ble søkt om tre alternativ for økt reguleringshøyde av Markbulia på henholdsvis sju, ni og ti meter.

- Det er store forskjeller på konsekvenser av de to høyeste og det minste reguleringsalternativet. Regjeringen har etter en samlet vurdering kommet frem til at de samfunnsmessige fordelene ved å tillate den minste reguleringen vil være overveiende i forhold til skader og ulemper ved tiltaket. For de to høyeste alternativene blir den samlede belastning på økosystemet derimot for stor ved oppdemming, heter det.

- Det er et mål at produksjonen av fornybar energi skal økes. I vurderingen av om konsesjonen skal gis, har vi lagt vekt på at økt regulering av Markbulia med opprusting og utvidelse gjennom et nytt Einunna kraftverk er et verdifullt bidrag til målet om økt fornybar og regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien i den samme pressemeldingen.

Det er lagt vekt på at øvre deler av vassdraget og Markbulia allerede er regulert til kraftproduksjon. Videre argumenteres det for at økt regulering vil også ha en positiv flomdempingseffekt særlig for mindre flommer ned til Glomma i Alvdal, og kan ha stor betydning for landbruket.

GLB/ØKAS har gitt ut en brosjyre med informasjon om : Planlegging av økt regulering av inntaksdam i Markbulia og nytt Einunna kraftverk.

- Med målrettede tiltak vil reguleringen også gi bedre forutsetninger for fortsatt aktiv seterdrift og dermed bidra til å opprettholde kulturlandskapet i dette området, sier olje- og energiminister Lien.

Det redegjøres videre for at reguleringshøyden på sju meter vil i liten grad berøre arealer som har høy beiteverdi, og dyrket mark vil ikke gå tapt. Negative virkninger for dyre- og planteliv i området har vært et viktig tema for departementet. Vesentlige ulemper med reguleringen kan unngås ved å holde vannstanden i magasinet stabilt, og skjemmende erosjonssoner i det flate landskapet kan reduseres betraktelig ved å holde en høy sommervannstand i magasinet.

Det forutsettes også avbøtende tiltak av hensyn til villrein, men reinen oppholder seg og ferdes i svært begrenset grad i det berørte området.

FAKTA:

Einunnavassdraget har allerede flere vannkraftanlegg; reguleringsmagasin i Elgsjøen, Fundin og Marsjøen, og Einunna kraftverk med inntaksmagasin i Markbulia.

Dette magasinet ble etablert som en del av utbyggingen av Einunna kraftverk i 1955.

Nedstrøms utløpet fra Einunna kraftverk tas vannet videre inn på overføringstunnel til reguleringsmagasinet i Savalen.

Det magasinerte vannet i Savalen brukes til kraftproduksjon i Savalen kraftverk og andre kraftverk videre nedover i vassdraget.

(Kilde GLB)

Artikkeltags