Sterkt kritiske til NVE sin innstilling om konsesjon for utbygging av Tolga kraftverk

Artikkelen er over 5 år gammel

Naturvernforbundet har kommet med en høringsutaltalelse i forbindelse med søknad om konsesjon for Tolga Kraftverk. De ber om at konsesjonssøknaden avslås.

DEL

NVE innstilte 2. juli overfor Olje- og energidepartementet å gi konsesjon for utbygging av Tolga kraftverk etter det som er kalt alternativ 3B. En utbygging som vil berøre 12 kilometer av Glomma fra Hummelvoll og til Eidsfossen. Dette reagerer naturvernforbundet kraftig på.

Ønsker Eidsfossen 

- Vi vil snarlig be om et møte med Olje- og Energiminister Tord Lien og be om at denne siste, lengre og uberørte elvestrekningen i Glomma bevares intakt med sine store natur- og landskapsverdier, sier Arnodd Håpnes, fagleder i naturmangfold i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet peker i sin uttalelse på flere forhold som de mener NVE har oversett i sin konsesjonsinnstilling.

NVE anbefaler kraftutbygging i Tolga 

- Vi er sterkt kritiske til at NVE ikke vektlegger hensynet til natur nok i denne saken. Særlig mener vi det utvises manglende hensyn til rødlista arter og naturtyper. I tillegg mangler hensyn til sumvirkninger på økosystem- og landskapsnivå, slik NML og KU-forskriften krever, sier Arnodd Håpnes.

- Flere prioriterte og rød listede naturtyper og arter vil bli skadelidende av den foreslåtte utbyggingen. Det er en stor svakhet ved konsekvensutredningen at rødlista for naturtyper, konsekvenser for flere verneområder, og vurdering av den samlede belastningen på Glomma ikke er tatt med. Dette er en utbygging der naturen blir den store taperen og som kamufleres som et klimatiltak, fortsetter Håpnes.

NVE ga i sin innstilling anbefalinger om spesielle hensyn til fisk og fiskevandringer, men dette imponerer på ingen måte Naturvernforbundet.

- Vi oppfatter dette som sandpåstrøing for å gi inntrykk av at prosjektet skal bli bedre enn det faktisk er. Konsekvensene av utbyggingen vil bli betydelige for fisk, friluftsliv og sportsfiske, og vil få store negative konsekvenser for reiselivsutviklingen i området, sier Arnodd Håpnes, sier Håpnes.

I 2013 ba fire store natur- og miljøorganisasjoner i sin høringsuttalelse om at konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk måtte avslås på bakgrunn av de store, negative konsekvensene for fiske, friluftsliv, landskap og biologisk mangfold langs Glommas siste uberørte strekning. Organisasjonene bak høringsuttalelsen var Naturvernforbundet, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO, nå Norsk Friluftsliv), Norges jeger- og fiskerforbund og SABIMA.

- Vi redder ikke klimaet med å ødelegge enda mer verdifull natur, sier Arnodd Håpnes.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken