Frafallet i videregående skole – et felles ansvar

Liv Gjermundshaug Thoresen

Liv Gjermundshaug Thoresen

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KronikkAv 65 000 elever som begynner på videregående skole hvert år, er det 19500 som ikke fullfører, dvs 30 %. Dette kan ikke fortsette! Det kreves tiltak gjennom hele utdanningsløpet – helt fra barnehagen. Jeg ønsker å komme med noen betraktninger om mulige årsaker til det store frafallet. Jeg vil også komme med noen forslag til tiltak.

Hvordan kan barnehagen utvikle det enkelte barn på best mulig måte?

- Barnehagen må vektlegge lek. Det kan avdekke vansker, tidlig innsats er viktig.

- Kompetansen blant alle ansatte er viktig. De må vite når det skal settes inn tiltak for å bedre barns sosiale kompetanse (selvfølelse, samarbeidsevne, empati, selvhevdelse, selvkontroll og gode holdninger til andre mennesker).

- Barnehagetilbud for alle 5-åringer. Sikre et likt og godt grunnlag før skolestart.

Hvordan kan skoleeier utvikle skolen på best mulig måte?

- Sørge for å ansette sosiallærere og miljøterapeuter i skolene. Lærerne må bruke mest mulig av sin tid til å undervise.

- Kartlegge kompetansebehovet blant lærere i hele skoleløpet og bevilge ressurser til dette.

- Sørge for at kompetanse og læremidler samsvarer med kravene i samfunnet. Spesielt videregående skoler må tilby undervisning som er relevant for arbeidslivet. For eksempel ved innføring av ny teknologi i yrker, må skolene tilby undervisning i dette. En lærling vil ha store problemer med å utføre jobben hvis han mangler kompetansen som kreves. Skolene må til enhver tid være innovative.

Hvordan kan rektor utvikle skolen på best mulig måte?

- Helt avgjørende å ha dyktige rektorer ved alle skoler. De har et overordnet ansvar for både ansatte og elever!

- De må være resultatorientert og ha klare forventninger og krav til alle ansatte og elever.

- Motivere og legge til rette for utvikling og kompetanseheving av de ansatte.

- Være en tydelig leder.

- Sørge for at kommunikasjonen innad i skolen er god nok. Dette gjelder også til foreldre, næringslivet og andre samarbeidsinstanser.

- Kreve nok ressurser for å gi en god opplæring til alle elever.

- Sørge for at holdninger, empati og sosial kompetanse blir tatt opp i kollegiet og på foreldremøter. Dette bidrar til økt respekt og forståelse både mellom voksne og elever.

- Ansvaret for å sette inn tiltak i vanskelige saker.

- Se foreldrene som en ressurs. FAU er et viktig forum.

- Bruke næringslivet mye mer. Det handler om å skape et godt og naturlig samspill. Dette er særskilt viktig i videregående skole og vil virke motiverende for elever.

Hvordan kan læreren utvikle den enkelte elev på best mulig måte?

- Skape gode relasjoner, være tydelig og ha gode rutiner.

- Utvikle sosial kompetanse: Målet må være at alle elever skal være seg selvsammen med andre. «Klasser med det beste sosiale miljøet har gjerne også det beste læringsmiljøet, både for sterkere og svakere elever.» (K06).

- I størst mulig grad gi tilpasset opplæring: Gi både svake og sterke elever nok utfordringer.

- Legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole/barnehage. Foreldre må bli tatt på alvor. Foreldrene er ekspert på eget barn.

- Læreren skal alltid tenke: Hva kan jeg gjøre for deg for at du skal trives og ha det bra på skolen?

Hvordan kan foreldre utvikle det enkelte barn på best mulig måte?

- Motivere/oppmuntre til læring. Kunnskap er viktig!

- Framsnakke skolen. Hvis det er misnøye med skolen og lærere blant foreldre, må dette tas opp med lærer og ikke rundt middagsbordet.

- FAU må opprettes ved alle videregående skoler.

- FAU ved alle grunnskoler og videregående skoler må engasjere seg i viktige saker. Eks: Frafall og fravær, ressursbruken, opplæringstilbudet ved skolen og trivsel blant elevene. Det beste er å finne gode løsninger sammen med skolen.

Hvordan kan skolen bruke læreplaner for å utvikle eleven på best mulig måte?

- Vektlegge både faglige og personlig utvikling for å bli et «gangs menneske» (K06).

- Praktisk tilnærming i fag på barnetrinnet.

- Valgfag viktig på ungdomsskoletrinnet.

- Elevene trenger veiledning, støtte og oppfølging av lærer. Ansvar for egen læring fungerer i mange tilfeller ikke.

Hvordan kan næringslivet utvikle skolen på best mulig måte?

- Næringslivet må mer inn i skolen og presentere ulike yrker og yrkesvalg. De vet best!

- Synliggjøre og tilby praksisplasser og lærlingeplasser.

- Ta initiativ til tettere kontakt med skolene for å sikre at opplæringen samsvarer med det som kreves i yrkeslivet.

Vi må gjøre alt for å stoppe frafallet i videregående skole. Dette er alvorlig for den enkelte elev, men også for hele samfunnet vårt! Hvis ikke dette snur, mister vi verdifull kompetanse. Alle er viktige, og vi er avhengige av hverandre. Derfor må flest mulig fullføre videregående skole. Skolen er elevens arbeidsplass i mange år. Alle elever bør kunne glede seg til å gå på jobb. Dermed får de et godt grunnlag for voksenlivet. Vi har alle et ansvar for å bidra i denne sammenhengen.

Artikkeltags