Dette har det politiske flertall gjort selv om høringsinstanser og klagere uttrykkelig har sagt og skrevet at dette blir helt feil. Administrasjon og politikere har hele tiden gitt f... uttrykket «å skvette vatn på gåsa» har vel aldri vært mer passende. Det er derfor nødvendig å minne om noen saker fra formannskap og kommunestyre i Holtålen og jeg vil begynne med:

K. sak 41/17. Kartlegging og verdisetting av friluftsområder.

Det begynte så bra, i saken var snøskuterløype ikke nevnt og politikerene mente det var fint å få på plass en slik kartlegging. Men dessverre var det store mangler. 2 områder på østsiden av Ålen var ikke klassifisert som friluftsområde. Dette var området rundt Riasten og området langs Riastvegen. Det var heller ikke foretatt gode nok undersøkelser vedrørende natur ogornitologi. Derfor sa et enstemmig kommunestyre nei til planen og ba om at den måtte suppleres. Dette vedtaket ble ikke fulgt opp av verken administrasjon eller politikere for ikke lenge etter ble forslaget om Gauldalsløypa lagt på bordet. Planen om kartlegging og verdisetting av friluftsområder var som skreddersydd for at løypa ikke skulle komme i konflikt med friluftsinteressene og da var vell planen god nok da. Men det var andre som fulgte med i timen for fylkesmannen var klar i sin høringsuttalelse om Gauldalsløypa: Fylkesmannen forutsetter at det gjennomføres tilleggsundersøkelser som beskrevet i saksframstillinga med hensyn til hekkende rovfugl, ynglende rovvilt og spesielt sårbar natur. Dersom dette ikke gjøres kan ikke Fylkesmannen akseptere framlagte forskrift og vil vurdere å påklage et vedtak om lokal forskrift.

Holtålen kommune ga da Terje Borgos i oppdrag å revidere plan om friluftsområder og resultatet ble som følger: Områder på østsida av Ålen, Riastenområdet og området langs Riastvegen ble endret fra å ikke være friluftsomåder til å være viktige/svært viktige friluftsområder.

K. sak 37/18 Retningslinjer for tilførselsløyper til Gauldalsløypa

Gauldalsløypa er under behandling og saksbehandler mener det er viktig med tilførselsløyper til den tiltenkte snøskuterløypa. Dette for spare saksbehandling av cirka 100 dispensasjonssøknader. Det finnes ingen lovhjemmel for å opprette slike løyper og det vises derfor til Lierne kommune. Det ble fremmet forslag om å utsette saken men bare 3 stemte for dette og saken ble vedtatt. Private traseèr/tilførselsløyper ble tatt inn i forskrift om Gauldalsløypa men Fylkesmannens konklusjon var krystallklar: Fylkesmannen varsler med dette klage dersom dette punktet ikke tas ut av forskriften.

K. sak 38/18: Klagebehandling

Holtålen kommunestyre behandler innkomne klager på Gauldalsløypa.

Fylkesmannen i Trøndelag opphevet kommunestyrevedtaket på grunn av formelle feil ved behandling av innkomne klager.

K. sak 6/19 Behandling av enkeltklage

Klagen ble ikke tatt til følge av kommunestyret.

Fylkesmannen endret kommunestyrets vedtak og klagen ble tatt til følge.

K. sak 7/19: Behandling av enkeltklage

Klagen ble ikke tatt til følge av kommunestyret

Fylkesmannen endret kommunestyrets vedtak og klagen ble tatt til følge

K. sak 11/19: Behandling av enkeltklage

Klagen ble ikke tatt til følge av kommunestyret

Fylkesmannen endret kommunestyrets vedtak og klagen ble tatt til følge

K. sak 11/18 Kommunestyrets godkjenning av Gauldalsløypa

Fylkesmannen i Trøndelag skriver i sitt brev av 04.06.19 til Holtåle kommune:

Klage på kommunestyrets vedtak om snøscooterløype – Gauldalsløypa – vedtaket er opphevet

Vedtak: Klager på kommunestyrets vedtak i sak 11/18 tas til følge. Kommunestyrets vedtak i sak 11/18 oppheves og saken returneres Holtålen kommune for ny behandling, forvaltningslovens paragraf 34. 4. ledd.

Fylkesmannens sammendrag:

Under henvisning til ovenstående er Fylkesmannen av den oppfatning at det har skjedd brudd på flere av forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jfr. Kravene til saksbehandling etter ovennevnte forskrift og veiledere. Brudd på forvaltningslovens saksbehandlingsregler kan etter Fylkesmannens vurdering har virket inn på vedtakets innhold (k.sak 11/18). Når dette er forholdet er vedtaket å anse som ugyldig. Dvs at vedtaket oppheves og saken returneres kommunen for ny behandling. Jfr Fvl. Paragraf 34. 4. ledd.

I den siste behandlinga av Gauldalsløypa skjer akkurat det samme som forrige gang. Statsforvalteren opphever Kommunestyrets vedtak.

K. sak 54/20 Nytt vedtak om Gauldalsløypa.

Statsforvalteren i Nordland (som settestatsforvalter) avslutter sitt brev av 02.05.22 med følgende vedtak: Holtålen kommunestyre sitt vedtak av 17.12.2020 i sak om å vedta lokal forskrift om Gauldalsløypa oppheves og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

K. sak 16/21 Klagebehandling

I motsetning til forrige gang kommunestyret behandlet klagene, så aksepterte kommunestyret at samtlige klagere var klageberettiget – men gjorde vedtak om å ikke ta klagene til følge.

Statsforvalteren var av en annen oppfatning og sier i brev av 0,2.05.2022 at klagene tas til følge.

Formannsskapssak 17/22 (egentlig kommunestyresak men saken ble av ordfører lagt fram som sak etter hasteparagrafen i kommunelovens paragraf 11-8)

Avvist av Statsforvalteren i Nordland

Saken går nå ut på å endre forskrift og kart midt under klagebehandlingen og det er etter min mening helt uhørt. Motorferdselsloven er helt klar på at endringer må behandles som ny sak. Settestatsforvalteren i Nordland skriver i sitt brev: «Vi finner at vi må foreta en prejudisiell vurdering av vedtaket og mener det er grunn til å stille spørsmål ved gyldigheten».

Saken er heller ikke forelagt kommunestyret slik kommuneloven krever. Bruken av Hasteparagrafen ble for undertegnede en ren provokasjon. Jeg forstod i motsetning til resten av formannskapet at dette var en beskjed om å rykke tilbake til start. Jeg driver ikke med å føre folk bak lyset. Mitt brev til Statsforvalteren var det stikk motsatte da det handler om folkeopplysning. Gauldalsløypa har kostet kommunen millioner av kroner og det i en tid der kommunen står på kanten av et økonomisk stup med uante konsekvenser.