Til politikere i Røros kommune, ved ordfører

Som seksjonsleder ved BUP poliklinikk Røros ser jeg en utvikling som raskt vil gi Røros kommune en utfordring i forhold til å gi et forsvarlig og godt omsorgstilbud til ungdommer og unge voksne med psykiske lidelser.

I vår kommune har vi flere unge mennesker som på kort sikt vil ha behov for en bolig utenfor foreldrehjemmet med tilgjengelig personale gjennom hele døgnet. Dette behovet ser vi også i våre nabokommuner. Det er et behov i dag og vil øke fremover.

VI er i ukentlige møter med helsetjenesten i Røros kommune der vi prøver å få til et tilbud til enkelte av våre pasienter. Slik jeg ser det finnes det ikke et tilbud som godt nok for denne gruppen per i dag, og behovet vil øke fremover slik vi ser det ved BUP-klinikk. Pasienter som vil ha behov for et slikt omsorgstilbud har behov for medisinhåndtering, bo-trening/trening i dagligdagse ferdigheter, kost og ernæring med veiledning og oppfølging, å håndtere egen økonomi. Videre er det å hindre isolasjon og hjelp til å holde kontakt med pårørende og nettverk, aktiviteter og gjøremål utenfor boligen, sysselsetting og oppfølging på dagtid å samarbeid med hjelpeapparatet rundt.

Det kan være ressurskrevende for små kommuner å opprette gode bofellesskap for unge voksne med psykiske lidelser. BUP-klinikk Røros har ansvarsområde Tydal, Røros, Holtålen og Midtre Gauldal. Andre kommuner har hatt vellykkede interkommunale samarbeidsprosjekter rundt bemannede psykiatriboliger for unge mennesker.

Som leder av BUP-klinikk Røros vil jeg sterkt oppfordre politikerne i Røros kommune til å se på tilbudet som finnes for unge mennesker med psykiske lidelser per i dag og med det som er beskrevet her vurdere hvordan Røros kommune i fremtiden skal ivareta denne gruppen pasienter.