Brekken il har søkt kommunen om 600.000 kroner i økonomisk støtte for å få realisert kunstgrasbane. Den totale kostnaden er beregnet til maksimalt seks millioner kroner.

Rådmannen skriver i saksutredningen at det ikke er noen grunn til å betvile behovet for ny fotballbane i Brekken.

– Den som har ligget der i over 40 år trenger oppgradering. Med tanke på klimatiske forhold er det ingen tvil om at det å bygge kunstgrasbane er det mest fornuftige. Det fører også til enklere og rimeligere vedlikehold og drift, samtidig som det øker lengden på sesongen, skriver han.

Der pekes det videre på at Brekken er et viktig bygdesenter for Røros kommune.

– Det er av stor betydning for et bygdesenter at det skapes og utvikles arenaer som er gode møteplasser for de som bor i bygda, samtidig som fysisk aktivitet er viktig både for barn, unge og voksne. Det er i grunnen bare positive ringvirkninger av å bygge et kunstgrasanlegg i Brekken, heter det i saksutredningen.

Så kommer argumentet som gjør at rådmannen ber formannskap og kommunestyre om å avslå søknaden.

– Kommunen har store utfordringer med dagens driftsnivå, og det er sannsynligvis kun over driftsbudsjettet vi kan bevilge midler til kunstgrasbane. Det er stor vilje i administrasjonen til å støtte etableringen av på sikt, men dette er ikke mulig i dag, heter det.

Det nevnes i den forbindelse at da Røros il bygde kunstgrasbane for noen år siden ble det inngått en samarbeidsavtale der kommunen utbetalte 100.000 kroner per år i fire år.

– En ser at dette kan være en mulighet for Brekken også, men det vil tidligst være mulig fra 2016, skriver rådmannen.