– I budsjett 2013 var det forutsatt gjennomført omfattende tiltak for å redusere driften. Som regnskapsresultatet viser, har vi ikke lykkes med dette. Tvert om betyr et negativt driftsresultat på over 13,3 millioner kroner at behovet for sterkere og raskere omstilling er skjerpet, skriver rådmann Ola Kroken i sin årsberetning.

I tillegg klarte ikke kommunen å dekke inn et merforbruk fra 2012 på 4,9 millioner kroner, som politikerne vedtok at skulle inndekkes ved bruk av disposisjonsfond. Disposisjonsfondet ble heller brukt til å redusere merforbruket i 2013. Derfor gikk Røros kommune hele 18 millioner i reelt minus i 2013.

Gjennomførte ikke tiltak

Planlagte nedleggelser av sykehjemsplasser i Røros kommune i 2013 ble ikke gjennomført før på nyåret i 2014. Det ble brukt mer økonomisk sosialhjelp, og enheten for helse og sosial har hatt store sykefravær- og vikarkostnader. Enheten hadde et samlet merforbruk på 8,72 millioner kroner.

– Vi så at vi ble liggende mye over budsjett etter siste tertial 2013, opplyser fungerende rådmann, Kjersti Forbord Jensås, i rådmann Jon Ola Kroken sitt fravær.

Bruker for mye jevnt over

Overskridelsene på oppvekst kom som en større overraskelse.

- Det er nødvendig med en grundig gjennomgang av budsjettene for alle enhetene for tilpassing til driftsnivået, skriver rådmannen i årsberetningen angående oppvekst.

Flere av enhetene har for lave budsjetter på blant annet strøm, noe som fører til negative tall.

For enheten er det jevnt over for stort forbruk i forhold til budsjett. Spesielt er det store negative avvik i administrasjon av barnehage, samt Røros, Glåmos og Brekken skoler og overskridelser hos voksenopplæringen. Til sammen hadde enheten et merforbruk på 7,43 millioner.

For alle enheter er lønn den største utgiftsposten.

Magre år framover

Rådmannen har i sin innstilling før kommunestyremøtet torsdag kveld foreslått at budsjettsprekken skal dekkes inn årene 2015, 2016 og 2017.

I årsberetningen bemerkes det at Røros kommune på nær sagt alle områder bruker mer ressurser enn kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med. Jensås bemerker at de er på god vei for å ta nødvendige tiltak.

– Det er mange positive ting som skjer i år for å få en bedre økonomistyring. Nytt økonomisystem skal hjelpe oss å holde bedre oversikt, og det er ansatt en ny økonomisjef som går mer inn i driften av de ulike etatene. Vi trenger å endre måten vi arbeider på. Røros kommune er ei tung skute som har gått i litt feil retning i lang tid og det tar tid å få geleida den inn på rett led, sier fungerende rådmann.