For å redusere tap og konflikter mellom rovdyr og husdyr/tamrein har Direktoratet for naturforvaltning gitt rovviltnemndene over 70 millioner kroner i 2009, slik at de kan gjennomføre nødvendige tiltak.

Midlene er fordelt etter størrelsen på rovviltbestanden i regionene. I Nord-Norge er også tap og konflikter knyttet til samisk reindrift vektlagt. Hedmark har fått 17 millioner kroner, og Trøndelag og Møre 15 millioner.