TYNSET: Reguleringsplanen som Jernbaneverket har utarbeidet, skal til første gangs behandling i formannskapet i Tynset denne uka.

Rådmannen mener Jernbaneverket må komme med et alternativt forslag med fem overganger, hvorav fire sikres med lyd, lys og bom. Rådmannen innstiller også på at det må utarbeides en ny strekningsanalyse med hvor mange som faktisk krysser jernbanelinja, og med sikringstiltak som samsvarer med dette. Rådmannen foreslår videre at overgangen lengst mot nord kan bestå, men med lyd- og lyssignal.

Ulykkesbelastet

Formålet med reguleringsplanen er å redusere antall planoverganger over jernbanen på grunn av et høyt antall uønskede hendelser mellom tog og annen trafikk.

Reduksjon av antall planoverganger, og sikring av gjenværende overganger, er en av Jernbaneverkets viktigste satsingsområder for økt sikkerhet.

Uenighet om antallet

Planprosessen har pågått siden 2010, da det var innledende møter mellom Jernbaneverket og grunneierne. Det er ikke enighet mellom grunneierne og Jernbaneverket om hvor mange av dagens åtte overganger som skal saneres.

Jernbaneverket ønsket først å sanere seks av åtte overganger, og samtidig etablere én ny overgang, det vil si å gå fra åtte til tre overganger. Grunneierne ville ha fem fullsikrede overganger.

Senere er det bedt om at Jernbaneverket skulle vurdere fire forenklede sikringsanlegg med bom, et krav kommunen støttet.

Grunneierne ba dessuten om trafikktellinger, da de mente den modellen for årsdøgntrafikk som Jernbaneverket la fram, viste en for lav trafikk.

Også rådmannen stiller seg tvilende til tallene, som er basert på en standardmodell for brukshyppighet.

– Stor og kompleks sak

Planområdet, som ligger på østsida av Glåma nord for Tynset, er et område med mange gardsbruk i drift.

– Det er viktig å ta hensyn til den driftsmessige løsningen for de som driver landbruk i dag og i framtida, skriver kommunens saksbehandler, som betegner saken som stor og kompleks, og med flere motstridende interesser.

– Hensynet til landbruksdrifta i området og sikkerheten ved kryssing og ferdsel langs fylkesveg 681 er bevisst lite hensyntatt fra Jernbaneverkets side, heter det i saksutredningen.

Det er forslag om samordning av gardsveger, og ifølge gardbrukerne vil den nye vegen bli for smal når det er flere som skal bruke den.

I saksutredningen er det pekt på at det dessuten blir økt transport med traktor og utstyr langs veg, da eiendommene har mye av dyrkamarka si på motsatt side av fylkesvegen. Saksutredningen problematiserer den økte risikoen for både gardbrukerne og for dem som kjører langs vegen.

Flere tog

Saksbehandler peker også på at planbeskrivelsen fra Jernbaneverket viser at det daglig kjører ni tog på strekningen, mens det fra 1. januar i år daglig er minimum 12 tog; seks nordgående og seks sørgående.

– I tillegg hender det ikke sjelden at jernbanen gjennom Gudbrandsdalen er stengt, og da kommer all godstrafikk på Rørosbanen, skriver saksbehandler.