Ber om utvidelse av området for ulvefelling

Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Beitebrukere og faglag i landbruket ber sammen med renselskapet i Rendalen og Elgå reinbeitedistrikt om at området for lisensfelling av ulv i Hedmark utvides noe.

DEL

Hedmark Bondelag, Rendalen Renselskap, Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Sølendalen havnelag og Elgå reinbeitedistrikt har klaget på vedtaket som rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold fattet 22. februar.

I vedtaket er det lagt på ei buffersone utafor sjølve ulvesona i Hedmark, der det ikke kan felles ulv.

Nemndene var enige om at det vil være gunstig å få tatt ut et ulvepar som markerer revir i Rendalen, nærmere bestemt i Fuggdalen. Målet med uttaket, er å hindre tap av rein og husdyr kommende beitesesong.

Klagerne skriver at lokalkjente som har drevet ulvesporing, sier at ulvene imidlertid befinner seg sør for fylkesveg 217 i Rendalen, i et område der nemnda ikke har åpnet for felling.

I klagen er det sagt at ulvene oppholder seg her fordi det er mindre snø her, og god tilgang på elg. Trolig vil de derfor holde seg her, også.

Bruken av buffersona i vedtaket er begrunnet med at man vil sikre seg at genetisk viktig ulv som tilhører Julussa-reviret ikke blir felt.

De to ulvene i Rendalen er derimot ikke betegnet som genetisk viktige i samme grad.

Klagerne mener at buffersonen kan innsnevres noe, slik at det blir mulig å felle Fuggdals-paret - uten å utsette Julussareviret for fare.

I 2011 vedtok rovviltnemdna et jaktområde uten buffersone, og klagerne mener at den samme avgrensingen kan være formålstjenlig også nå.

Artikkeltags